Nowo<B6>ci wydawnicze

WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU

15-097 Białystok
ul. M. Curie-Skłodowskiej 14
tel. (085) 45 70 59, 45 70 58
e-mail: ac-dw@noc.uwb.edu.pl

"Białostocki Przegląd Kresowy", tom VI, NOSOWICZ Jan (red.), s. 156, 12,00 zł, literaturoznawstwo
"Białostocki Przegląd Kresowy", tom VII, NOSOWICZ Jan (red.), s. 178, 15,00 zł, literaturoznawstwo
Bobrowska Barbara, Bolesław Prus - mistrz pozytywistycznej kroniki, s. 236, 20,00 zł, literaturoznawstwo
Bocian Andrzej, Rozwój regionalny - modele i ujęcia ilościowe, s. 240, 25,00 zł, ekonomia
Bogacki Krzysztof, Grammaire descriptive du français morphologie et dérivation, s. 184, 20,00 zł, językoznawstwo
Ciborowski Robert, Innowacje techniczne a system gospodarczy Wielkiej Brytanii, s. 170, 13,00 zł, ekonomia
Gajewski Jan, Tropami absurdów ekonomicznych, (wydanie II), s. 80, ekonomia
Górniak Andrzej (red.), Współczesne kierunki badań hydrobiologicznych, s. 140, chemia
Hajczuk Roman, (red.), Linquodidactica, s. 220, językoznawstwo
"IDEA" tom XI, pod red. Jerzego Kopani, s. 218, 20,00 zł, filozofia
Jasiński Andrzej H., Restrukturyzacja przemysłu białostockiego w okresie transformacji, s. 134, 13,00 zł, ekonomia
Jasiński Andrzej H., Innowacje i polityka innowacyjna, s. 180, 18,00 zł, ekonomia
Jasiński Andrzej H., Metody badań rynku, s. 142, 15,00 zł., ekonomia
Jasiński Andrzej H. i Kruk Marek (red.), Innowacje techniczne i zmiany strukturalne w procesie transformacji polskiej gospodarki, tom I, II, s 290 - t. I, s. 232 - t. II, 25,00 zł (oba tomy)
KoŻuch Barbara, Zmiana w rolnictwie i jego otoczeniu w latach 90-tych, s. 166, 20,00 zł, ekonomia
KoŻuch Barbara, (red.), Rozwój regionalny w warunkach transformacji, s. 128, ekonomia
KoŻuch Barbara, Zmiana w rolnictwie i jego otoczeniu w latach 90-tych, s. 128, 15,00 zł, ekonomia
Klamecka-Roszkowska Grażyna (red.) Finansowe aspekty funkcjonowania podmiotów gospodarczych, s. 446, 30,00 zł, ekonomia
Komorowska Hanna i Aleksandrowicz-Pędich Lucyna, (red.), Kształcenie nauczycieli języków obcych w Polsce, s. 88, 10,00 zł,
Kulesza Dariusz, Tragedia ukrzyżowana. Dramaty chrześcijańskie
Romana Brandstaettera i Jerzego Zawieyskiego, s. 202, 20,00 zł, literaturoznawstwo
Kupiec Leszek (red.), Gospodarka przestrzenna, Wstęp do gospodarki przestrzennej, tom I, (wydanie 2), s. 80, 10,00 zł
Kupiec Leszek (red.), Gospodarka przestrzenna, Ekonomika regionu, tom II, s. 128, 12,00 zł
Kupiec Leszek (red.), Gospodarka przestrzenna, Lokalizacja w gospodarce przestrzennej, tom III, s. 124, 10,00 zł
Nowowiejski Bogusław, (red.), Polszczyzna północno-wschodnia, s. 320, językoznawstwo
"Optimum. Studia Ekonomiczne", Nr 2, s. 244, s. 20,00 zł
"Optimum. Studia Ekonomiczne", Nr 3, s. 210, 18,00 zł
Pankiewicz Ewa, Pułkownik Leon Mitkiewicz. Działalność wojskowa i dyplomatyczna, s. 472, 25,00 zł, historia
Podedworny Henryk i Meredyk Kazimierz (red.), Podlasie - perspektywy rozwoju, s 264, 25,00 zł, ekonomia
"Pogranicze. Studia Społeczne", tom VIII, red. Sadowski Andrzej, s. 426, 25,00 zł, socjologia
Sadowski Andrzej, Czarniawska Mirosława, Tożsamość Polaków na pograniczach, s. 200, socjologia
Supa Wanda, (red.) Satyra w literaturach wschodniosłowiańskich, tom III, s. 204, 15,00 zł, literaturoznawstwo
SzabŁowski Józef, Konferencja wydziałowa z okazji 20-lecia studiów ekonomicznych, s. 254, 15,00 zł
Sztachelska Jolanta i Paczoska Ewa, (red.), W kręgu Młodej Polski, ( z serii Białostockiej Biblioteki Polonistycznej), s. 240, 20,00 zł, literaturoznawstwo
Święczkowska Halina (red.), Emil L. Post and thr problem of mechanicl prowability, z serii Studies in Logic, s. 124, logika

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

ul. Bankowa 12B, 40-007 Katowice
tel. (0-32) 59 69 15,
tel. centrali (0-32) 58 24 41,
58 72 31, 58 82 11 wew. 16-36
(sekretariat), 18-60,
11-72 (kolportaż)
http://www.us.edu.pl/uniwersytet/wydawnictwo
e-mail: wydawus@us.edu.pl

Agopszowicz Antoni, Gilowska Zyta, Taniewska-Peszko Maria, Prawo samorządu terytorialnego w zarysie, s. 248, format B5, zł 25, prawo, podręcznik
Bańka Józef, Czas w sztuce. Recentywizm i skok do królestwa bezpowrotnej teraźniejszości. T. 1: O kierunkach upływu czasu w dziele sztuki; T. 2: O osobliwościach upływu czasu w dziele sztuki, T. 1: s. 256 + T. 2: s. 284, format B5, zł 40, filozofia, monografia
Bańka Józef (red.), Filozofia jako sposób odczuwania i konceptualizowania ludzkiego losu. Materiały z sesji naukowej, Katowice-Wisła, 11-14 maja 1998 roku, s. 210, format B5, zł 17, filozofia, materiały pokonferencyjne
Bańka Józef (red.), "Folia Philosophica". T. 17, s. 168, format B5, zł 17, filozofia, wydawnictwo ciągłe
BiaŁas Zbigniew (red.), Aristippus Meets Crusoe: Rethinking the Beach Encounter, s. 232, format B5, zł 17, literaturoznawstwo, monografia
Blicharski Michał, Fontański Henryk (red.), Słowotwórstwo, semantyka i składnia języków słowiańskich. T. 1, s. 276, format B5, zł 23, językoznawstwo, wyd. wielotomowe
Bojarski Zbigniew, GĄsior Eugeniusz, PajĄk Lucjan (Kom. Red.), "Archiwum nauki o materiałach", T. 20, nr 4, s. 193-270, format B5, zł 6, materiałoznawstwo, kwartalnik
Boroń Piotr, Słowiańskie wiece plemienne, s. 146, format B5, zł 13, historia, monografia
Budniak Alina, Czasopismo pedagogiczne "Chowanna" (1929-1997). Zarys monograficzny, s. 196, format B5, zł 14, pedagogika, monografia
Bukowska-Floreńska Irena (red.), "Studia Etnologiczne i Antropologiczne". T. 3: Religijność ludowa na pograniczach kulturowych i etnicznych, s. 324, format B5, zł 30, etnologia i antropologia, wydawnictwo ciągłe
Danel-Bobrzyk Helena (red.), UchyŁa-Zroski Jadwiga (współudz.), Muzyka w edukacji i wychowaniu, s. 208, format B5, zł 17, pedagogika, monografia
Dembińska-Pawelec Joanna, Światy możliwe w poezji Stanisława Barańczaka, s. 160, format A5, zł 12, literaturoznawstwo, monografia
Dziadek Adam, Rytm i podmiot w liryce Jarosława Iwaszkiewicza i Aleksandra Wata, s. 152, format B5, zł 12, literaturoznawstwo, monografia
Fast Piotr, Stempczyńska Barbara (red.), Od symbolizmu do postmodernizmu. Szkice o literaturze rosyjskiej. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Stanisławowi Porębie z okazji Jego jubileuszu, s. 172, format B5, zł 14, literaturoznawstwo, księga pamiątkowa
Górnikowska-Zwolak Elżbieta, Radziewicz-Winnicki Andrzej (red.), Czerkawski Andrzej (współpr.), Pedagogika społeczna w Polsce - między stagnacją a zaangażowaniem, T. 1: s. 324 + T. 2: s. 346, format B5, zł 50, pedagogika, monografia
Gramlewicz Barbara, Socjologiczno-pedagogiczne aspekty wykonywania zawodu pielęgniarki, s. 128, format B5, zł 11, pedagogika, monografia
Heska-Kwaśniewicz Krystyna, "Wyznanie narodowe Śląska". Teksty literackie i paraliterackie w drukach okresu powstań i plebiscytu na Górnym Śląsku, s. 136, format B5, zł 11, literaturoznawstwo, monografia
Jania Jacek, Froehlich Wojciech (eds.), "Landform Analysis", Vol. 2, s. 208, format A4, zł 12, geologia, wydawnictwo ciągłe
Jarosz Krzysztof, Jean Giono - alchimie du discours romanesque, s. 184, format B5, zł 20, literaturoznawstwo, monografia
JarzĄbek Krystyna, Rehabilitacja języka gestów (na przykładzie porozumiewania się zakonników i mniszek), s. 136, format A5, zł 10, językoznawstwo, monografia
Kom. Red., "Annales Mathematicae Silesianae", Vol. 13, s. 284, format B5, zł 27, matematyka, wydawnictwo ciągłe
Krawczyk Wiesława E., Hydrochemia. Ćwiczenia laboratoryjne dla III roku geografii, s. 92, format B5, zł 9, geologia, skrypt
Łaszczyca Piotr, Relationships among indices of antioxidative activity in animals treated with selected prooxidants and antioxidants, s. 124, format B5, zł 13, biologia, monografia
Łuszczuk Władysława (red), "Chowanna", R. XLI (LII), T. 1-2 (11-12), s. 116, format B5, zł 14, pedagogika, półrocznik
Molencki Rafał, A History of English Counterfactuals, s. 356, format B5, zł 30, językoznawstwo, monografia
Nawarecki Aleksander (red.), Pawelec Dariusz (współudz.), Kanonada. Interpretacje wierszy polskich (1939-1989), s. 180, format A5, zł 14, literaturoznawstwo, monografia
Nawrot Dariusz, Działania dyplomacji polskiej w Wiedniu w latach 1788-1792. Z dziejów stosunków polsko-austriackich w dobie Sejmu Czteroletniego, s. 200, format B5, zł 17, historia, monografia
PituŁa Beata, Postrzeganie nauczyciela w wybranych koncepcjach jego kształcenia, s. 116, format B5, zł 10, pedagogika, monografia
Skulski Ryszard, Rozmycie przemian fazowych w wybranych grupach ferroelektryków i relaksorach, s. 98, format B5, zł 10, fizyka i chemia metali, monografia
Szajnowska-Wysocka Alicja, Zachowania przestrzenne ludności konurbacji górnośląskiej. Synteza badawcza, s. 92, format B5, zł 9, geografia, monografia
Szymanek Krzysztof, Formalna teoria zmiany przekonań, s. 78, format B5, zł 7, filozofia, monografia
Szymoniuk Maja (red.), Lingwodydaktyka języka rosyjskiego w szkole wyższej, s. 232, format B5, zł 20, językoznawstwo, dydaktyka, monografia
Tokarz Emil (red.), W kręgu kultury Słowian. Księga pamiątkowa poświęcona 45-leciu pracy naukowo-badawczej Pani Profesor dr hab. Henryki Czajki, s. 258, format B5, zł 20, językoznawstwo, księga pamiątkowa
Wanatowicz Maria W. (red.), Śląsko-zagłębiowskie konfrontacje historyczne (XIX-XX wiek), s. 198, format B5, zł 17, historia, monografia
WoŹniczka Zygmunt, III wojna światowa w oczekiwaniach emigracji i podziemia w kraju w latach 1944-1953, s. 376, format B5, zł 35, historia, monografia
Zych Anna, Struktura i semantyka polskich i rosyjskich gniazd słowotwórczych z przymiotnikami wyjściowymi nazywającymi barwę, s. 232, format B5, zł 23, językoznawstwo, monografia
Zyska Bronisław, Trwałość papieru w drukach polskich z lat 1800-1994. Wyniki badań, s. 128, format B5, zł 10, bibliotekoznawstwo, monografia

REDAKCJA WYDAWNICTW KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO

ul. Konstantynów 1, 20-708 Lublin
tel. (0-81) 525-71-66 (Kolportaż)
(0-81) 524-18-09, 524-18-27, 524-17-98,
fax (0-81) 524-12-46
e-mail: kolprw@kul.lublin.pl

Bartnik Czesław Stanisław ks., Dogmatyka katolicka (wyd. I), s. 862, 50 zł.
Bielecki Stanisław ks., Chrześcijanin i czas według listów św. Pawła (wyd. I), s. 248, 20 zł. Seria: Jak rozumieć Pismo święte, t. 11.
Dębiński Antoni (red.), Prawo - kultura - uniwersytet. 80 lat ośrodka prawniczego KUL (wyd.I), s. 332, 28 zł.
Doktór Roman, Polska elegia oświeceniowa. Dzieje i model gatunku 1740-1822 (wyd. I), s. 256, 10 zł.
"Ethos", nr 48: Stanisław Wyspiański: dramat i ethos, s. 288, 10 zł.
GóŹdŹ Stanisław, Teoria f-półgrup i elementów okresowych. Zastosowania do krzywych i powierzchni (wyd. I), s. 160, 22 zł.
Gula Janusz, Ritter Cezary, sGreccia Elio bp., Styczeń Tadeusz SDS (red.), Medycyna i prawo: za czy przeciw życiu? (wyd. I), s. 288, 26 zł.
Huk Irena, Kawecka Mirosława, Âčâ÷ŕşěî óęđŕżíńüęó ěîâó. Podręcznik do nauki języka ukraińskiego (wyd. I dodruk), s. 228, 14 zł.
Janecki Janusz, Fizjonomia polskiej szaty roślinnej (wyd. I), s. 110, 16 zł.
Janeczek Stanisław ks., Filozofia na KUL-u. Nurty - osoby - idee (wyd. I dodruk), s. 180, 12 zł.
Kijewska Agnieszka, Księga Pisma i Księga Natury. Heksaemeron Eriugeny i Teodoryka z Chartres (wyd. I), s. 284, 26 zł.
Kornas-Biela Dorota (red.), Oblicza macierzyństwa (wyd. I), s. 342, 28 zł.
Kowalczyk Stanisław ks., Filozofia wolności. Rys historyczny (wyd. I), s. 276, 27 zł.
Kowalik Krzysztof SDB (red.), Tradycja i otwartość. Księga pamiątkowa poświęcona o. Profesorowi dr. hab. Stanisławowi Celestynowi Napiórkowskiemu (wyd. I), s. 404, 30 zł.
KozŁowski Stefan (red.), Ekorozwój gminy Strzyżewice (wyd. I), s. 202, 28 zł.
KrĄpiec Mieczysław Albert OP, Dzieła, t. IX: Ja - człowiek (wyd. 5 dodruk), s. 492, 23 zł.
KrĄpiec Mieczysław Albert OP, Dzieła, t. XIX: Człowiek w kulturze (wyd. II), s. 192, 21 zł.
Lewko Marian, Studia O Strindbergu, (wyd. I), s. 368, 27 zł.
Misiurek Jerzy ks., Teologia w KUL. Nurty - osoby - osiągnięcia (wyd. I), s. 120, 16 zł.
Osadczy Włodzimierz, Kościół i Cerkiew na wspólnej drodze. Concordia 1863. Z dziejów porozumienia między obrządkiem greckokatolickim a łacińskim w Galicji Wschodniej (wyd. I), s. 260, 26 zł.
Reale Giovanni, Historia filozofii starożytnej, t. 4: Systemy epoki Cesarstwa (wyd. I), s. 698, 30 zł.
S. Thomae Aquinatis, Quaestiones disputatae "De veritate". Św. Tomasz z Akwinu. Dysputy problemowe "O prawdzie", tłumaczenie A. Białek, tekst sprawdzili i poprawili M. A. Krąpiec OP, A. Maryniarczyk SDB, red. naukowa A. Maryniarczyk SDB, (wyd. I), s. 248, 30 zł. Seria: Dzieła św. Tomasza z Akwinu. Przekład - studia - komentarz.
Stępień Antoni B., Studia i szkice filozoficzne (wyd. I), s. 340, 28 zł.
Śrutwa Jan bp, Studia z dziejów Kościoła w Starożytności (wyd. I), s. 240, 22 zł.
Tylus Stanisław SAC, Fundacje kościołów parafialnych w średniowiecznej archidiecezji lwowskiej (wyd. I), s. 284, 27 zł.
"Vox Patrum", nr 34-35: Św. Ambroży w 1600 rocznicę śmierci, s. 712, 1999, 30 zł.
Woroniecki Jacek OP, Katolicka etyka wychowawcza: t. I: Etyka ogólna, s. 420, t. II/1: Etyka szczegółowa, s. 476, t. II/2: Etyka szczegółowa, s. 448, (wyd. II dodruk), 32 zł.
Wójcik Stanisław, Samorząd terytorialny w Polsce w XX w. Myśl samorządowa - historia i współczesność (wyd. I), s. 396, 34 zł.
Zahajkiewicz Marek ks., Tylus Stanisław SAC, (red.), Średniowieczny kościół polski. Z dziejów duszpasterstwa i organizacji kościelnej (wyd. I), s. 226, 20 zł.
ZajĄc Józef (red.), Proceedings of the fifth environmental mathematical conference (wyd. I), s. 306, 33 zł.
ZióŁek Jan (red.), Katolicki Uniwersytet Lubelski w latach 1944-1952. Wspomnienia i relacje (wyd. I), s. 200, 20 zł.

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-SkŁodowskiej

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin, tel. (0-81) 537-53-04
tel./fax (0-81) 537-53-02
e-mail: press@ramzes.umcs.lublin.pl
http://press.umcs.lublin.pl

ADAMOWSKI Jan, Kategoria przestrzeni w folklorze. Studium etnolingwistyczne, format B5, s. 254, cena 18 zł
BARĆ Stanisław (red.), Odojewski i krytycy. Antologia tekstów, format B5, s. 416, cena 30 zł
BOJARSKI Tadeusz (red.), Polska lat dziewięćdziesiątych. Przemiany państwa i prawa, t. 1, format B5, s. 480, cena 32 zł
Chodkowska Maria (red.), Interdyscyplinarność w teorii i praktyce pedagogiki specjalnej, format B5, s. 268, cena 24 zł
CZERNIK Zbigniew, Nabycie mienia komunalnego z mocy prawa, format B5, s. 176, cena 20 zł
DĘBOWSKI Józef, Bezpośredniość poznania. Spory - dyskusje - wyniki, format B5, s. 336, cena 28 zł
DUDA Józef i inni, Gospodarka polska w dziejowym rozwoju Europy (do 1939 roku), format B5, twarda oprawa, s. 280, cena 30 zł
GAWOR Leszek, Katastrofizm w polskiej myśli społecznej i filozofii 1918-1939, format B5, s. 245, cena 20 zł
GOEBEL Kazimierz, KIRK William A., Zagadnienia metrycznej teorii punktów stałych, format B5, s. 282, cena 24 zł.
GOLEC Janusz (red.), Der Schriftsteller und der Staat. Apologie und Kritik in der osterreichischen Literatur, format B5, s. 292, cena 20 zł
HOSTYŃSKI Lesław, Układacz tablic wartości, format B5, s. 380, cena 38 zł
JEDLEWSKA Barbara, Animatorzy kultury wobec wyzwań edukacyjnych, format B5, s. 263, cena 20 zł
KONDRAKIEWICZ Dariusz, Systemy równowagi sił w stosunkach międzynarodowych, format B5, s. 282, cena 22 zł
Kozak Danuta i inni, Ochrona środowiska. Podręcznik do ćwiczeń terenowych. Chemiczne aspekty ochrony środowiska, format B5, s. 269, cena 24 zł
LEWANDOWSKI Jan (red.), Od rozbiorów Rzeczypospolitej do niepodległych państw narodowych, format B5, s. 205, cena 16 zł
ŁOCH Eugenia, STĘPNIAK Krzysztof, (red.), Pierwsza wojna Światowa w lekturze polskiej i obcej, format B5, s. 332 cena 24 zł
ŁOBOCKI Mieczysław, ABC wychowania, format A5, s. 159, cena 16 zł
PLESZCZYŃSKI Andrzej, Przestrzeń i polityka. Studium rezydencji władcy wcześniejszego średniowiecza. Przykład czeskiego Wyszehradu, format B5, s. 283, cena 22 zł
POMIAN Grażyna (red.), Wizja Polski na łamach Kultury 1947-1976, t. 1 i 2, format B5, s. 441, cena 75 zł
SAWECKA Halina (red.), Perspektywy współpracy między polskimi i francuskimi uniwersytetami w dobie integracji europejskiej, format A5, s. 212, cena 17 zł
SEMELIN Jacques, Wolność w eterze, format B5, s. 330, cena 28 zł
SZCZYPIORSKI Andrzej, Bufallo Bill, format A5, s. 41, cena 7 zł
ŚLADKOWSKI Wiesław (red.), "Annales UMCS", sec. F (Historia), vol. LIV/LV, format B5, s. 442, cena 30 zł
TURNAU Jan (red.), Bracia zza Buga. Wspomnienia z czasu wojny, format A5, s. 173, cena 18 zł
KRZYWICKA Katarzyna, OLSZEWSKI Edward (red.), Chrześcijańska demokracja we współczesnym świecie, B5, s. 348, cena 26 zł
UZIEMBŁO Adam i inni, Kanwa i na kanwie. Okruchy wspomnień z lat 1939-1945, format A5, s. 160, cena 15 zł
ŻYCIŃSKI Józef abp, Wartości w eterze, format B5, twarda oprawa, s. 79, cena 16 zł

WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

ul. Stefana Jaracza 34, 90-262 Łódź
tel. (0-42) 633-16-71

BARSZCZEWSKA-KRUPA Alina, Emigracja i kraj. Wokół modernizacji polskiej świadomości społecznej i narodowej 1831-1863, s. 225, format 168x240, 16 zł, historia, monografia.
BITTNER Ireneusz, Współczesna antropologia filozoficzna. Typologia nurtów - prezentacja stanowisk - wybór tekstów, s. 15, format 168x240, 12 zł, filozofia, skrypt.
BRZEZIŃSKI Andrzej M., Kwestia powojennej organizacji bezpieczeństwa w polityce zagranicznej rządu RP na uchodźstwie 1939-1945, s. 196, format 168x240, 12 zł, historia, monografia.
GAJOS Mieczysław, Dydaktyka ortografii dźwięku języka obcego na przykładzie języka francuskiego, s. 127, format 168x240, 15 zł, dydaktyka, skrypt.
KRAWCZYK-WASILEWSKA Violetta, AIDS. Stadium antropologiczne, s. 120, format 168x240, 18 zł, antropologia, monografia.
MATUCHNIAK-KRASUSKA Anna, Publiczność wobec metafory plastycznej. O recepcji groteski Jerzego Dudy-Gracza, s. 343, format 168x240, 25 zł, socjologia kultury, habilitacja.
OLACZEK Romuald, WARCHOLIŃSKA Aurelia (red.), Ochrona środowiska i żywych zasobów przyrody. Wybrane zagadnienia, s. 548, format 168x240, 35 zł, ekologia, skrypt.
OLSZAK Tomasz, Rentgenograficzne badania nowych pochodnych chromenu o potencjalnych właściwościach przeciwnowotworowych, s. 86, format 168x240, 10 zł, chemia, habilitacja.
SKUPIŃSKA-LOVSET Ilona, Portraiture in Roman Syria. A Study in Social and Regional Differentiation with the Art of Portraiture, s. 275, format 168x240, 25 zł, historia, monografia.
STAWASZ Edward, Innowacje a mała firma, s. 272, format 168x240, 30 zł, ekonomia, habilitacja.

WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU im. ADAMA MICKIEWICZA

ul. F. Nowowiejskiego 55
61-734 Poznań
tel. (0-61) 852-73-80
tel./fax (0-61) 852-77-01
e-mail: press@amu.edu.pl
http://www.amu.edu.pl/wydawnictwo

BZDĘGA Andrzej, KASZYŃSKI Stefan, ORŁOWSKI Hubert (red.), Studia Germanica Posnaniensia, vol. XXIV, s. 214, format 170×240, 18 zł, filologia germańska, wydawnictwo ciągłe.
BZDĘGA Andrzej, KASZYŃSKI Stefan, ORŁOWSKI Hubert (red.), Studia Germanica Posnaniensia, vol. XXV, s. 116, format 170×240, 12 zł, filologia germańska, wydawnictwo ciągłe.
CELEWICZ Lech, Reakcje fotochemiczne, s. 106, format 170×240, 10 zł, chemia, monografia.
DEMENKO Grażyna, Analiza cech suprasegmentalnych języka polskiego na potrzeby technologii mowy, s. 232, format 170×240, 23 zł, językoznawstwo stosowane, monografia.
Georgius Łanowski, Doctor Honoris Causa UAM, s. 47, format 145×205, 6 zł, dzieje UAM.
GÓRNY Mirosław, Ocena efektywności udostępniania informacji w bibliotekach naukowych, s. 200, format 170×240, 15 zł, bibliotekoznawstwo, monografia.
GRAD Jan, KACZMAREK Urszula, Organizacja i upowszechnianie kultury w Polsce, s. 325, format 170×240, 22 zł, kulturoznawstwo, podręcznik.
HAUSER Przemysław, JASIŃSKI Tomasz, TOPOLSKI Jerzy (red.), Alma Mater Posnaniensis. W 80. rocznicę utworzenia Uniwersytetu w Poznaniu, dodruk, s. 304, format 170×240, 30 zł, dzieje UAM, monografia.
KAROLAK Czesław, Dydaktyka literatury wobec potrzeb nauki języka w warunkach obcokulturowych, s. 184, format 145×205, 15 zł, filologia germańska, monografia.
KORONIAK Henryk, BARCISZEWSKI Jan (red.), Na pograniczu chemii i biologii, t. III, s. 534, format 170×240, 39 zł, chemia, podręcznik.
KOZYR-KOWALSKI Stanisław, Socjologia, społeczeństwo obywatelskie i państwo, s. 376, format 170×240, 27 zł, socjologia, monografia.
KRYSZTOFIAK Maria, Przekład literacki a translatologia, s. 242, format 145×205, 15 zł, filologie obce, podręcznik.
ŁABĘDZKA Izabella, Obrzędowy teatr Dalekiego Wschodu, s. 268, format 170×240, 25 zł, etnologia i antropologia kulturowa, monografia.
MARCINIAK Bronisław (red.), Metody badania mechanizmów reakcji fotochemicznych, s. 288, format 170×240, 23 zł, chemia, podręcznik.
MUSZKALSKA Bożena, Tradycyjna wielogłosowość wokalna w kulturach Basenu Morza Śródziemnego, s. 248, format 170×240, 22 zł, muzykologia, monografia.
NOWAK Izabela, ZIÓŁEK Maria, Kataliza heterogeniczna, s. 172, format 170×240, 15 zł, chemia, podręcznik.
PAKSZYS Elżbieta, HELLER Włodzimierz (red.), Humanistyka i płeć, t. III: Publiczna przestrzeń kobiet: obrazy dawne i nowe, s. 340, format 145×205, 22 zł, psychologia, monografia.
RAJNIK Eugeniusz, Gramatyka języka duńskiego, s. 340, format 170×240, 28 zł, filologia obca, podręcznik.
RUTKOWSKI Leon, Modyfikacja dźwięków o zmiennej częstotliwości w pomieszczeniach, s. 152, format 170×240, 12 zł, akustyka, monografia.
SKUMIEL Andrzej, Wpływ pola magnetycznego na akustyczne właściwości cieczy magnetycznej, s. 76, format 170×240, 8 zł, akustyka, monografia.
SOŁTYSIAK Andrzej, Algebra liniowa, wyd. II popr. s. 244, format 170×240, 15 zł, matematyka, podręcznik.
STRYJAKIEWICZ Tadeusz, Adaptacja przestrzenna przemysłu w Polsce w warunkach transformacji, s. 226, format 170×240, 22 zł, geografia, monografia.
STRYKOWSKI Wacław (red.), Neodidagmata XXIV, s. 194, format 170×240, 17 zł, pedagogika, wydawnictwo ciągłe.
SUCHOCKA Renata, Integracja europejska w polskiej perspektywie, wyd. II popr. i uzup., s. 224, format 170×240, 18 zł, socjologia, monografia.
TOPOLSKI Jerzy, Polska w czasach nowożytnych. Od środkowoeuropejskiej potęgi do utraty niepodległości (1501-1795), wyd. II popr., s. 944, format 170×240, 35 zł, historia, podręcznik.
TYSZKA Zbigniew (red.), Roczniki Socjologii Rodziny, t. XI (1999), s. 224, format 170×240, 20 zł, socjologia, wydawnictwo ciągłe.
WACHOWSKI Leszek, KIRSZENSZTEJN Piotr (red.), Ćwiczenia z podstaw chemii środowiska, s. 142, format 170×240, 10 zł, chemia, podręcznik.
WILCZYŃSKI Marek, ZAPĘDOWSKA Magdalena, Telling it slant, s. 284, format 170×240, 24 zł, filologia angielska, monografia.
ZANDECKI Aleksander (red.), Studia Edukacyjne, z. 4/1998, s. 306, format 170×240, 24 zł, pedagogika, wydawnictwo ciągłe.
ZEIDLER Paweł, KMITA Jerzy, NOWAK Leszek, SUCH Jan (red.), Studia Metodologiczne 29, s. 226, format 145×205, 14 zł, metodologia, wydawnictwo ciągłe.
ZIELIŃSKI Maciej (red.), Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, z. 2/1999, s. 350, format 170×240, 12 zł, prawo, kwartalnik.
ŻUCHOWSKI Tadeusz, Pałac papieski na Watykanie od końca V do początku XVI wieku, s. 324, format 170×240, 35 zł, historia sztuki, monografia

WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

ul. Mickiewicza 66, 71-101 Szczecin
tel. 487-60-31 w. 548, tel/fax 487-49-79
e-mail: wnus@uoo.univ.szczecin.pl

BEREŹNICKI F. (red.), BIELAWIEC A., Prace Instytutu Pedagogiki nr 2, ZN nr 248, s. 295, 22 zł, pedagogika, zeszyty naukowe.
BIAŁECKI T. (red.), Przegląd Zachodniopomorski nr 3, s. 262, 9 zł, dziedziny różne, czasopismo.
BIAŁECKI T. (red.), Przegląd Zachodniopomorski nr 4, s. 220, 9 zł, dziedziny różne, czasopismo.
BRODZIŃSKI T. (red.), Rola edukacji informatycznej w technice i jej związek z wychowaniem ekologicznym i kształceniem zawodowym, s. 432, 18 zł, wychowanie techniczne, materiały konferencyjne.
BRODZIŃSKI T., Zajęcia laboratoryjne w edukacji ogólnotechnicznej, s. 212, 18 zł, wychowanie techniczne, monografia.
BUKO J., Przewodnik do ćwiczeń z zarządzania personelem w przedsiębiorstwach łączności, s. 36, 3 zł, ekonomia, skrypt.
DOBRODZIEJ B. (red.), Problemy doskonalenia zarządzania i marketingu, ZN nr 259, s. 164, 11 zł, ekonomia, zeszyty naukowe.
DRZONEK M. (red.), MIECZKOWSKI J., Acta Politica nr 12, ZN nr 253 s. 193, 16 zł, nauki polityczne, zeszyty naukowe.
FEDORCZUK I., Liriczeskaja kartina mira w tworczestwie Anny Achmatowoj, s. 183, 14 zł, filologia słowiańska, monografia.
FLEJTERSKI S., Różnicowanie struktur we współczesnej bankowości, s. 235, 28 zł, ekonomia, monografia.
GIRJATOWICZ J.P., WIŚNIEWSKI B., Przewodnik do ćwiczeń z oceanografii fizycznej, s. 106, 7 zł, nauki przyrodnicze, skrypt.
GRANOVSKII Y., Electrodynamics for mathematicians, s. 93, 5 zł, fizyka, monografia.
HADACZEK B. (red.), Szczecińskie Prace Polonistyczne nr 11. Kresy w literaturze, ZN nr 261, s. 152, 12 zł, filologia polska, zeszyty naukowe.
HUTNIKIEWICZ A., WĄTOR A., Polska w latach 1949-1956. Dokumenty i materiały, wybór, s. 251, 20 zł, historia, skrypt.
LEOŃSKI J. (red.), Studia socjologica nr 10, ZN nr 254, s. 218, 17 zł, socjologia, zeszyty naukowe.
LEOŃSKI J. (red.), Studia socjologica nr 11, ZN nr 268, s. 200, 15 zł, socjologia, zeszyty naukowe.
PANASIUK A., Ekonomika łączności. Przewodnik, s. 48, 4 zł, ekonomia, skrypt.
PANASIUK A., Jakość jako instrument rynku usług pocztowych, s. 147, 10 zł, ekonomia, monografia.
POLESZCZUK G., Wybór ćwiczeń laboratoryjnych z chemii ogólnej i analitycznej (wyd. II zmien.), s. 230, 15 zł, chemia, skrypt.
RZEPA T. (red.), W poszukiwaniu tożsamości, s. 169, 14 zł, psychologia, materiały konferencyjne.
SZKIBIEL G., WOWK Cz., Zadania z arytmetyki szkolnej i teorii liczb, s. 114, 10 zł, matematyka, skrypt.
UMIASTKOWSKA D., Styl życia, wiedza o olimpizmie i sprawność fizyczna szczecińskich uczniów, s. 129, 11 zł, wychowanie fizyczne, monografia.
UMIASTKOWSKA D., MAKRIS M., Dydaktyka wychowania fizycznego. Zeszyt ćwiczeń 2, s. 110, 10 zł, wychowanie fizyczne, skrypt.
WĘGLIŃSKA M., Wiedza matek o postawach i motywacjach dzieci w młodszym wieku szkolnym, s. 164, 11 zł, pedagogika, monografia.
WŁODARCZYK E. (red.), Studia Maritima Volume XII, s. 205, 18 zł, dziedziny różne, czasopismo.
WOŹNIAK R.B., Socjologiczne implikacje migracji cudzoziemców w Polsce. Studium pogranicza polsko-niemieckiego, s. 273, 22 zł, socjologia, monografia.

WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA

ul. Gagarina 11
87-100 Toruń
tel. (0-56) 611-42-95, fax 654-29-48
e-mail: .uni.torun.pl
http://www.cc.uni.torun.pl/wyd

BOHR Ryszard, Zarys fitogenezy i taksonomii organicznej, format B5, s. 96, 8 zł
Bybluk Marian (red.), Antoni Makarenko - konfrontacje pedagogiczne, s. 146, format B5, 10 zł
CHUDZIAK W. (red.), Studia nad osadnictwem średniowiecznym ziemi chełmińskiej, s. 306, format B5, 26 zł
CZAJA Roman, Urzędnicy miejscy Torunia do roku 1454, s. 236, format B5, 8 zł
Filologia Polska LII AUNC, s. 210, format B5, 20 zł
GÓRSKI Konrad, "Teatralia" z lat 1938-1983, s. 248, format B5, 15 zł
INGARDEN Roman S., Roman Witold Ingarden - życie filozofa, s. 188 + fot., format B5, 30 zł
Informator. Wydział Humanistyczny, s. 168, format B5, 12 zł
KEJNA Marek, Air Temperature in the Admirality, s. 128, format B5, 15 zł
KRANTZ-DOMOSŁAWSKA Liliana, Katedra w Kwidzynie, s. 138 +65 il., format B5, 20 zł
MORAWSKI Stefan, Niewdzięczne rysowanie mapy ... O postmoderni(izmie) i kryzysie kultury, s. 332, format A5, 17 zł
NASIUKIEWICZ Krystyna, My za Oceanem - Smak Ameryki, s. 200 + fot., format A5, 20 zł
NEHRING Przemysław, Topika wczesnych łacińskich żywotów świętych. Od Vita Antonii do Vita Augustyni, s. 152, format B5, 14 zł
PTASZYK Marian (red.), Samuel Bogumił Linde, s. 54+fot., format S, 4 zł
Robótka H. (red.), Problemy opracowania kartoteki haseł wzorcowych. Komputeryzacja archiwów, t. 6, s. 174, format B5, 13 zł
SIERADZAN Wiesław, Sąsiedztwo mazowiecko-krzyżackie w okresie przemian politycznych w Europie środkowo-wschodniej, s. 274, format B5, 23 zł
SZARMACH Marian, Filostratos - Żywot Apolloniosa z Tyany, s. 264, format B5, 26 zł
WIŚNIEWSKI Marek, Zarys fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego, s. 202, format B5, 18 zł
WOJCIECHOWSKI Mieczysław (red.), Polska wobec idei integracji europejskiej w latach 1918-1945, s. 298, format B5, 24 zł
WIŚNIEWSKI R., (red.), Polska filozofia analityczna w kręgu szkoły lwowsko-warszawskiej, s. 270, format B5, 25 zł
WOŁK Marcin, Tekst w dwóch kontekstach, s. 214, format B5, 14 zł

WYDAWNICTWA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

ul. Nowy Świat 4, 00-497 Warszawa
tel./fax (0-22) 625-30-44

Afryka, Azja, Ameryka Łacińska, t. 75, s. 172, format 170x240, 4 zł, geografia, publikacja naukowa, ciągła nieperiodyczna.
American Studies, vol. XVII, s. 112, format 170x240, 10 zł, historia, publikacja naukowa, ciągła nieperiodyczna.
American Studies, vol. XVIII, s. 134, format 170x240, 10 zł, historia, publikacja naukowa, ciągła nieperiodyczna.
BARDACH Juliusz, BOGUCKA Maria, SAMSONOWICZ Henryk, SÓJKA-ZIELIŃSKA Katarzyna, Stanisław Russocki - badacz dziejów ustroju i prawa. Biblioteka Studia Iuridica poz. 2, s. 90, format 170x240, 13 zł, prawo, publikacja naukowa.
CZERNIAWSKA Ewa, Dynamika zachowań strategicznych w uczeniu się tekstów podręcznikowych, s. 248, format 170x240, 19 zł, psychologia, publikacja naukowa.
FILIPOWICZ Stanisław, MIELCZAREK Adam, PIELIŃSKI Krzysztof, TAŃSKI Maciej, Historia idei politycznych. Wybór tekstów. Tom II, s. 558, format 170x240, 35 zł, nauki polityczne, publikacja dydaktyczna, podręcznik akademicki.
JACQUESSON Alain, Automatyzacja bibliotek. Zarys historyczny, strategia, perspektywy, s. 368, format 170x240, 40 zł, bibliotekarstwo, publikacja naukowo-dydaktyczna.
JASIŃSKA-KANIA Aleksandra (red.), KOHN Melvin L., SŁOMCZYŃSKI Kazimierz, Power and Social Structure. Essays in honor of Włodzimierz Wesołowski, s. 324, format 170x240, 21 zł, socjologia, publikacja naukowa.
JĘDRZEJKIEWICZ Maria, Perspektywa etyczna w powieściach Iris Murdoch, s. 266, format 170x240, 21 zł, literatura, publikacja naukowa.
KRANAS Grażyna (red.), Organizacja, praca, bezrobocie, s. 148, format 170x240, 17 zł, psychologia, publikacja naukowa.
Miscellanea, Studia Iuridica, t. 36, s. 264, format 170x240, 9 zł, prawo, publikacja naukowa.
MISIAK Władysław, Dirty Togetherness. Phenomena of Social Pathology in Borderland Areas at Polish-German and Polish-Czech Frontiers, s. 106, format 170x240, 14 zł, prawo, publikacja naukowa.
Prace i Studia Geograficzne, t. 22. Z badań klimatu Polski, s. 172, format 170x240, 8 zł, geografia, publikacja naukowa.
Stosunki Międzynarodowe, t. 20, s. 198, format 170x240, 9 zł, międzynarodowe stosunki polityczne, publikacja naukowa, ciągła nieperiodyczna.

WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

pl. Uniwersytecki 9/13
50-137 Wrocław
tel. (0-71) 402-823, 402-794, 402-906,
tel./fax (0-71) 402-735

Antoszewski Andrzej, Herbut Ryszard (red.), Demokracje Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie porównawczej wyd. II popr. i uzup., dodruk, s. 256, 168 x 238 mm, cena 19,00 zł
Banaszak Bogusław (red.), Przegląd Prawa i Administracji XLIII, AUW 2177, s. 216, 168 x 238 mm, cena 30,00 zł
Bobowski Sławomir (red.), Studia Filmoznawcze 20, AUW 2156, s. 260, 168 x 238 mm, cena 22,00 zł
Bojarski Marek, Radecki Wojciech, Przewodnik po pozakodeksowym prawie o wykroczeniach. Stan prawny na 1 mm, cena 80,00 zł
Borkowska Grażyna (red.), Pamiętnik Literacki 3/1999, s. 244, 168 x 238 mm, cena 14,00 zł
Borkowska Grażyna (red.), Pamiętnik Literacki 4/1999, s. 244, 168 x 238 mm, cena 14,00 zł
Byliński Janusz (oprac.), Diariusz drogi Króla JMci Zygmunta III od szczęśliwego wyjazdu z Wilna pod Smoleńsk w roku 1609 a die 18 Augusta i fortunnego powodzenia przez lat dwie, do wzięcia zamku Smoleńska w roku 1611, AUW 2098, s. 304, 146 x 205 mm, cena 36,00 zł
Choroszy Jan A. (red.), Spis lektur dla studentów filologii polskiej, s. 232, 125 x 193 mm, cena 14,00 zł
Ciesielski Stanisław, Wrocław 1956, Historia CXXXVIII, AUW 2167, s. 192, 168 x 238 mm, cena 26,00 zł
Czmuchowski Artur, Dzieje zakładów hutniczych w Samsonowie w Staropolskim Okręgu Przemysłowym, s. 244, 168 x 238 mm, cena 38,00 zł
DĄbkowski Leszek, Problem transcendencji a kultura współczesna w koncepcji Leszka Kołakowskiego, Filozofia XXXIV, AUW 2097, s. 156, 168 x 238 mm, cena 28,00 zł
Dymarski Mirosław, Stosunki wewnętrzne polskiego wychodźstwa politycznego i wojskowego we Francji i w Wielkiej Brytanii 1939-1945, AUW 2162, s. 456, 168 x 238 mm, cena 44,00 zł
Dziubka Kazimierz, Łoś-Nowak Teresa, Paszkiewicz Krystyna (red.), Politologia wrocławska. Księga jubileuszowa z okazji 30-lecia Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Politologia 27, AUW 2194, s. 196, 168 x 238 mm, cena 28,00 zł
Dziurla Henryk (red.), Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 72, 203 x 192 mm, cena 35,00 zł
Ferens Andrzej, Macek Iwona, Administracja i polityka. Wprowadzenie, s. 224, 168 x 238 mm, cena 28,00 zł
Gadamer Hans Georg, Moja droga do filozofii. Wspomnienia, Jadwiga Wilk - tłumaczenie, s. 187, 146 x 205 mm, cena 30,00 zł
Galon-Kurkowa Krystyna (red.), Slavica Wratislaviensia CV, AUW 2143, s. 164, 168 x 238 mm, cena 33,00 zł
Goclon Jacek Arkadiusz, Polska na królu pruskim zdobyta. Ustrój, administracja i sądownictwo doby Komisji Rządzącej w 1807 roku, AUW 2145, s. 196, 168 x 238 mm, cena 40,00 zł
Gniewek Edward (red.), Podstawy prawa cywilnego i handlowego, wyd. II, s. 670, 168 x 238 mm, cena 49,00 zł
Hernas Czesław (red.), Wrocławskie Studia Wschodnie 3 (1999), AUW 2168, s. 276, 150 x 225 mm, cena 34,00 zł
Inglot Mieczysław, Wieszcz i pomniki. W kręgu XIX- i XX-wiecznej recepcji dzieł Adama Mickiewicza, AUW 2081, s. 307, 168 x 238 mm, cena 29,00 zł
Inglot Mieczysław, Postać Żyda w literaturze polskiej lat 1822-1864, Biblioteka Judaica, s. 296, 146 x 205 mm, cena 30,00 zł
JabŁoński Andrzej W., Sobkowiak Leszek (red.), Studia z teorii polityki. Tom II, wyd. II popr., dodruk, AUW 2003, s. 244, 168 x 238 mm, cena 23,00 zł
Hawranek Jerzy P, Sobczyk Lucjan, Zjawiska relaksacji molekularnej, AUW 2123, s. 368, 168 x 238 mm, cena 28,00 zł
Jakubczyc Jerzy, Zarządzanie finansami. Odpowiedzialność finansowa, s. 368, 168 x 238 mm, cena 32,00 zł
JeŻewski Jan (red.), Samorząd terytorialny i administracja w wybranych krajach. Gmina w państwach Europy Zachodniej, dodruk, s. 316, 168 x 238 mm, cena 28,00 zł
Kaczmarek Romuald, Rzeźba architektoniczna XIV wieku we Wrocławiu, Historia Sztuki XII, AUW 2015, s. 296 + 398 zdjęć cz.-b., 168 x 238 mm, cena 49,00 zł
Kunicki Wojciech, Polechoński Krzysztof (red.), Ernst Jünger w publicystyce i literaturze polskiej lat 1930-1998. Cz. 1 - Studium recepcyjne - Bibliografia, cz. 2 - Antologia tekstów, AUW 2110, s. : cz. 1 - 560, cz. 2 - 220, 146 x 205 mm, opr. twarda, cena kompletu 45,00 zł
Kurcz Zbigniew (red.), Mniejszości narodowe w Polsce, AUW 1940, s. 212 + 4 zdjęcia, 168 x 238 mm, cena 17,00 zł
Lewiński Piotr H., Retoryka reklamy, AUW 2113. s. 255, 168 x 225 mm, cena 38,00 zł
Lis Tadeusz (red.), Instrukcje do ćwiczeń z krystalografii. Cz. 3, s. 102, 205 x 180 mm, cena 9,00 zł
Łoś-Nowak Teresa (red.), Współczesne stosunki międzynarodowe, wyd. III dodruk, s. 228, 168 x 238 mm, cena 20,00 zł
Łoś-Nowak Teresa (red.), Współczesne stosunki międzynarodowe. Wybór tekstów źródłowych z komentarzem, wyd. II dodruk, s. 182, 168 x 238 mm, cena 15,00 zł
Łukaszewicz Józef (red.), Wykłady i zadania z podstaw decyzji, wyd. I dodruk, s. 104, 168 x 238 mm, cena 12,00 zł
Łukaszewicz Józef, Jak szukać optymalnych decyzji?, s. 110, 168 x 238 mm, 10,00 zł
Martinell Gifre Emma (red.), Lenguas iberorrománicas y eslavas. Estudios contrastivos, Estudios Hispánicos VII, AUW 2087, s. 300, 168 x 238 mm, cena 19,00 zł
Maciejewski Marek (red.), Społeczeństwo w przełomie. Polska, Niemcy i Unia Europejska. Die Gesellschaft in der Wende. Polen, Deutschland und die Europäische Union, s. 340, 168 x 238 mm, cena 38,00 zł
Mikulski Teofil (oprac.), Biogramy jeńców. Kozielsk - Starobielsk - Ostaszków - Ukraina - Zaginieni, s. 576, 203 x 182 mm, cena 40,00 zł
MendelssoHn Moses, O oczywistości w naukach metafizycznych, Radosław Kuliniak, Tomasz Małysek (przekład i opracowanie), s. 136, 146 x 205 mm, cena 26,00 zł
Michońska-Stadnik Anna (red.), Anglica Wratislaviensia XXXIV, 1999, AUW 2127, s. 88, 168 x 238 mm, cena 16,00 zł
Morawski Zdzisław, Funkcjonowanie policji na tle struktury społecznej, Socjologia XXIX, AUW 2147, s. 98, 168 x 238 mm, cena 21,00 zł
Morciniec Norbert, Prędota Stanisław (red.), Neerlandica Wratislaviensia X, AUW 2108, s. 300, 168 x 238 mm, cena 39,00 zł
Orzechowski Kazimierz, Podatek szacunkowy na tle systemu daninowego dawnego Śląska 1527-1740. Studium historycznoprawne, AUW 2150, Prawo CCLXV, s. 244, 168 x 238 mm, cena 38,00 zł
Paszkiewicz Anna, Z problematyki ekspresjonizmu w literaturze rosyjskiej. Od Leonida Andriejewa do Wsiewołoda Wiszniewskiego, Slavica Wratislaviensia CVI, AUW 2155, s. 113, 168 x 238 mm, cena 23,00 zł
Pietraszko Stanisław (red.), Kultura i świadomość. Prace Kulturoznawcze VII, AUW 2141, s. 160, 168 x 238 mm, cena 18,00 zł
Poprawa Adam, Kultura i egzystencja w poezji Jarosława Marka Rymkiewicza, AUW 2115, s. 140, 168 x 238 mm, cena 24,00 zł
Preisner Artur (red.), Prawo konstytucyjne. Źródła, literatura, pytania kontrolne. Stan prawny na 1 października 1999 roku, wyd. II poprawione i uzupełnione, s. 778, 168 x 238 mm, cena 46,00 zł
Ptak Marian Józef, Kinstler Marek (red.), Powszechna historia państwa i prawa. Wybór tekstów źródłowych, wyd. III popr., s. 436, 168 x 238 mm, cena 25,00 zł
Siemion Ignacy Z., Bronisław Radziszewski i lwowska szkoła chemii organicznej, Wiadomości chemiczne. Biblioteka, s. 220, 168 x 238 mm, cena 18,00 zł
Skwara Marta, Motywy szaleństwa w twórczości Witkacego i Conrada. Studium porównawcze, s. 290, 146 x 205 mm, cena 39,00 zł
Szymoszek Edward, Żeber Ireneusz, Rzymskie prawo prywatne, wyd. 3, s. 84, 168 x 238 mm, cena 9,00 zł
Terlecki Tymon, Spotkania ze swoimi. Szkice literackie, s. 396, 160 x 238 mm, op. twarda, obwoluta, cena 39,00 zł
Trojanowska Barbara (red.), Rzeczywistość języka, Filozofia XXXVI, AUW 2124, s. 400, 168 x 238 mm, cena 48,00 zł
Uniszewski Zdzisław, Żargon zawodowy pracowników śledczych i operacyjnych. Problematyka kryminalistyczna AUW 2125, s. 168, 146 x 205 mm, cena 27,00 zł
Wachowski Krzysztof (red.), Studia Archeologiczne XXXI, AUW 2151, s. 242, 168 x 238 mm, cena 29,00 zł
Waszkiewicz Ewa, Kongregacja Wyznania Mojżeszowego na Dolnym Śląsku na tle polityki wyznaniowej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 1945-1968, AUW 2171, s. 192, 168 x 238 mm, cena 32,00 zł
Zagórski Zdzisław (red.), Socjologiczne portrety grup społecznych. Tom szkiców i studiów, Socjologia XXVIII, AUW 2146, s. 184, 168 x 238 mm, cena 26,00 zł
Zawadzka Krystyna, Biblioteki klasztorne dominikanów na Śląsku (1239-1810), Bibliothecalia Wratislaviensia V, AUW 2121, s. 128, 168 x 238 mm, cena 17,00 zł
ZióŁkowski Józef J. (red.), Wiadomości chemiczne 9-10/99 (53), s. 599-754, 168 x 238 mm, cena 8,00 zł
Żabski Tadeusz (red.), Literatura i Kultura Popularna VIII, AUW 2158, s. 260, 168 x 238 mm, cena 20,00 zł
Żarowski Mirosław, Tarcza Arystotelesa, AUW 2130, s. 260, 146 x 205 mm, cena 39,00 zł

WYDAWNICTWA UCZELNIANE AKADEMIA TECHNICZNO-ROLNICZA W BYDGOSZCZY

ul. Ks. A. Kordeckiego 20
85-225 Bydgoszcz
tel. 3790-482, 3790-426, 3790-427

Chalamoński M., Diagnozowanie układów hydraulicznych maszyn roboczych, s. 158, zł 14, 50, podręcznik.
Jassem M., Hodowla roślin. Podręcznik dla studentów rolnictwa, s. 128, zł 12,00, podręcznik.
Jazdon A., Przybyliński B., Technologia napraw maszyn i pojazdów. Przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych. Cz. I, s. 136, zł 12, 50, skrypt.
Misiewicz J. (red.), Przewodnik do zajęć z botaniki, s. 168, zł 16,00, skrypt.
Peszyński K., Pomiary i automatyka dla chemików, s. 140, zł 13,00, skrypt.
Topoliński T., Materiałoznawstwo, s. 176, zł 16, 50, podręcznik.
Wernerowski K., Kinematyka i dynamika, s. 208, zł 19,00, podręcznik.
Wyszkowska Z. (red.), Podstawy marketingu. Przewodnik do ćwiczeń, s. 104, zł 9,00, skrypt.
Drozdowska L., Gonet S.S., Prusiński J., Rzekanowski C., (red.), Rolnictwo, ZN 44, s. 320, zł 30,00, zeszyt naukowy.
Szczuraszek T. (red.), Budownictwo, ZN 31, s. 82, zł 8,00, zeszyt naukowy.
Woropay M. (red.), Mechanika, ZN 44, s. 176, zł 16, 50, zeszyt naukowy.
Woropay M. (red.), Mechanika, ZN 45, s. 164, zł 15, 50, zeszyt naukowy.
Flizikowski J., Bieliński K., Projektowanie środowiskowych procesów energii, s. 328, zł 20,00, monografia.
Nowakowska L., Religia a polityka. Uwarunkowania religijne wybranych zachowań politycznych w RFN (1949-1990), s. 216, zł 18,00, monografia.
Ranatowski E., Elementy fizyki spajania metali, s. 292, zł 27,00, monografia.
Rudnicki F., Skinder Z. (red.), Zrównoważony rozwój produkcji rolniczej i kształtowanie krajobrazu wiejskiego w regionie kujawsko-pomorskim, s. 248, zł 25,00, monografia.
DĄbrowski J., Roztocze (Acari) nadrzewne młodników sosnowych w rejonach oddziaływania zanieczyszczeń wybranych zakładów przemysłowych, s. 88, zł 8, 80, rozprawa habilitacyjna.
Dymski S., Kształtowanie struktury i właściwości mechanicznych żeliwa sferoidalnego podczas izotermicznej przemiany bainitycznej, s. 176, zł 16,00, rozprawa habilitacyjna.
Styp-Rekowski M., Problematyka wewnętrznych oporów ruchu w kulkowych łożyskach skośnych, s. 116, zł 13,00, rozprawa habilitacyjna.
Weiner W., Badanie operacji transportu ziarna nowego typu przenośnikiem cięgnowym z zabierakami walcowymi, s. 180, zł 16,00, rozprawa habilitacyjna.
 

Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej

ul. J. H. Dąbrowskiego 69
42-200 Częstochowa
tel. (0-34) 325-09-74, 325-03-93

BIEŃ January, MATYSIAK Beata, WYSTALSKA Katarzyna, Stabilizacja i odwadnianie osadów ściekowych, s. 96, zł 13, monografia (inżynieria środowiska).
BIEŃ january, BIEŃ Jurand, MATYSIAK Beata, Gospodarka odpadami w oczyszczalniach ścieków, s. 110, zł 15, monografia (inżynieria środowiska).
BIERNAT Grzegorz, Matematyka 1. Ciągi - szeregi - granice - ciągłość - pochodne, s. 60, zł 6, skrypt (matematyka).
BIS Zbigniew, Fluidyzacja cyrkulacyjna mieszanin polidyspersyjnych, s. 126, zł 22, monografia (budowa i eksploatacja maszyn).
MILIAN L. (red.), Funkcjonowanie lokalnych rynków pracy w aspekcie badań nad bezrobotnymi. Studium teoretyczno-empiryczne, s. 192, zł 24, monografia (nauki o zarządzaniu).
CZARNOMSKI Michał, Podstawy prawa, s. 192, zł 15, podręcznik (nauki o zarządzaniu).
HAMMOND Percy, Od Gilberta do Einsteina. Krótka historia elektromagnetyzmu, tłumaczenie A. Krawczyk, s. 44, zł 12 (elektrotechnika).
Inżynieria i Ochrona Środowiska, t. 2, nr 3-4, 1999, s. 180, zł 10, czasopismo (inżynieria środowiska).
KLAJNY Roman, Transport energii kinetycznej w obszarze koherencji struktur wirowych w swobodnych strukturach kołowych, s. 186, zł 34, monografia (budowa i eksploatacja maszyn).
KOSZKUL Józef, Materiały polimerowe, s. 174, zł 12, podręcznik (budowa i eksploatacja maszyn).
KUKLA Stanisław, Dynamiczne funkcje Greena w analizie drgań własnych ciągłych i dyskretno-ciągłych układów mechanicznych, s. 170, zł 30, monografia (budowa i eksploatacja maszyn).
CUPIAŁ K. (red.), Laboratorium automatyki, s. 138, zł 20, skrypt (budowa i eksploatacja maszyn).
LEWOWICKI Stanisław, Zarys nauk o ziemi. Wykłady z geologii inżynierskiej z petrografią, s. 114, zł 16, skrypt (budownictwo).
ŁYCZKO Kazimierz, Technologia narzędzi i wygniatania gwintów, s. 196, zł 19, podręcznik (budowa i eksploatacja maszyn).
MALINA Grzegorz, Biowentylacja (SBV) strefy aeracji zanieczyszczonej substancjami ropopochodnymi, s. 192, zł 44, 50, monografia (inżynieria środowiska).
MAZANEK Eugeniusz, Modele obliczeniowe i charakterystyki nośności statycznej łożysk tocznych wieńcowych, s. 158, zł 20, monografia (budowa i eksploatacja maszyn).
MILIAN Lech, Wprowadzenie do socjologii przemysłu, wyd. III, 1999, s. 176, zł 15, podręcznik (nauki o zarządzaniu).
PASTUCHA Ludwik, OTWINOWSKI Henryk, Podstawy przekazywania ciepła, s. 436, zł 34, 50, podręcznik (budowa i eksploatacja maszyn).
POSIADAŁA Bogdan, Modelowanie i analiza zjawisk dynamicznych maszyn roboczych i ich elementów jako dyskretno-ciągłych układów mechanicznych, s. 110, zł 28, 50, monografia (budowa i eksploatacja maszyn).
TUBIELEWICZ K. (red.) Technologia, konstrukcja i eksploatacja maszyn, s. 152, zł 25, monografia (budowa i eksploatacja maszyn).
Turbulence vol. 5, 1999, s. 160, zł 10, czasopismo (budowa i eksploatacja maszyn).
ZIMNY Jacek, Laserowa obróbka stali, s. 230, zł 18, monografia (budownictwo).
50 LAT WYDZIAŁU BUDOWY MASZYN POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ, 1999, s. 296, zł 30, wydawnictwo jubileuszowe.
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA 1949-1999. OD SZKOŁY INŻYNIERSKIEJ
W CZĘSTOCHOWIE DO POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ, 1999, cz. 1 - s. 680, cz. 2 - s. 164, zł 46, wydawnictwo jubileuszowe.

WYDAWNICTWO POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

ul. G. Narutowicza 11/12
80-952 Gdańsk, tel. (0-58) 347 22 99
e-mail: wydaw@sunrise.pg.gda.pl
http://www.pg.gda.pl/WydawnictwoPG

Pełna oferta wydawnicza
Politechniki Gdańskiej
jest dostępna w sieci Internet
pod adresem:
http://www.pg.gda.pl/
WydawnictwoPG
Wydawnictwa można
nabywać i zamawiać
w księgarni Politechniki Gdańskiej
ul. G.Narutowicza 11/12,
80-952 Gdańsk, tel. (0-58) 347 16 18
e-mail: wydaw@sunrise.pg.gda.pl
Księgarnia prowadzi sprzedaż wysyłkową


Affelt W. J.: Dziedzictwo w budownictwie albo o obiektach budowlanych jako dobrach kultury ksiąg dziesięć, s. 182, format B5, zł 15,00 (historia techniki).
BiaŁŁozór S. (red.): Podstawy chemii, s. 140, format B5, zł 15,00 (chemia).
BŁawat F.: Analiza ekonomiczna, s. 180, format B5, zł 20,00 (ekonomia).
Bogdaniuk B., Massel A.: Podstawy transportu kolejowego, s. 140, format B5, zł 14,00 (transport).
Branicki C.: Komputerowa analiza układów prętowych bezpośrednią metodą przemieszczeń, s. 156, format B5, zł 16,00 (budownictwo).
Dębicki P.: Hipertermia mikrofalowa w leczeniu gruczołu krokowego, seria Monografia nr 11, s. 201, format B5, zł 16,00 (biocybernetyka i inżynieria biomedyczna).
Dzierzbicka K., Witt D.: Chemia organicznych związków naturalnych. Ćwiczenia laboratoryjne, s. 120, format B5, zł 14,00 (chemia).
Dymarski C.: Promieniowe uszczelnienia ślizgowe - teoria i badania, seria Monografia nr 12, s. 90, format B5, zł 10,00 (mechanika).
Grabowska A., KŁosowski P.: Obsługa programu AutoCAD 14 i 2000 w ćwiczeniach, s. 145, format B5, zł 15,00 (informatyka).
Hoffmann M.: Estry fosfonowych analogów a-aminokwasów i a-hydroksykwasów jako substraty w syntezie fosfonopeptydów oraz fosfonodepsipeptydów, s. 59, format B5, zł 6,00, ZN Chemia 41, monografia.
Jankowska K., Jankowski T.: Zadania z matematyki wyższej, s. 132, format B5, zł 15,00 (matematyka).
Kamieńska-Piotrowicz E.: Solwatacja preferencyjna jonu kobaltu(II) w rozpuszczalnikach dwuskładnikowych. Badania termochemiczne i spektrofotometryczne, s. 51, format B5, zł 6,00, ZN Chemia 42, monografia.
Kamrat W.: Metodologia oceny efektywności inwestowania na lokalnym rynku energii, s. 134, format B5, zł 10,00, seria Monografie nr 5 (energetyka).
KŁosowski P.: Nieliniowa analiza numeryczna i badania doświadczalne drgań sprężysto-lepkoplastycznych płyt i powłok, s. 202, format B5, zł 15,00, seria Monografie nr 8 (mechanika).
KoŁodziejska I.: Enzymatyczne i funkcjonalne właściwości białek kalmarów. Charakterystyka i możliwości wykorzystania, s. 72, format B5, zł 8,00, ZN Chemia 44, monografia.
Komorowski J.: Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie działającym w warunkach gospodarki rynkowej, s. 259, format B5, zł 22,00, seria Monografie nr 6 (ekonomia).
Kowalik P.: Ochrona środowiska glebowego, s. 126, format B5, zł 10,00 (ochrona środowiska).
Kubale M.: Łagodne wprowadzenie do analizy algorytmów, s. 100, format B5, zł 12,00 (informatyka).
Ledóchowska E.: Wybrane aspekty przeestryfikowania triacylogliceroli na drodze enzymatycznej, s. 81, format B5, zł 9,00, ZN Chemia 43, monografia.
Lubośny Z.: Self-organising controllers of generating unit in electronic power system, s. 154, format B5, zł 12,00, seria Monografie nr 4 (elektrotechnika).
Łoziński A.: Detekcja promieniowania temperaturowego za pomocą ceramicznych ferroelektryków systemu PLZT, seria Monografie nr 13, s. 85, zł 10,00 (elektronika).
Mazerski J.: Podstawy chemometrii, s. 190, format B5, zł 16,00 (chemia).
MichaŁowski Z., Prejzner J.: Ćwiczenia laboratoryjne z chemii nieorganicznej, s. 470, format B5, zł 15,00 (chemia).
Mieloszyk E.: Liczby zespolone, s. 32, format B5, zł 7,00 (matematyka)
Mieloszyk E.: Macierze, wyznaczniki i układy równań, s. 46, format B5, zł 8,00 (matematyka).
Mieloszyk E.: Rachunek operatorów w zagadnieniach uogólnionych układów dynamicznych, s. 164, format B5, zł 18,00 (matematyka).
Niedostatkiewicz M.: Budownictwo ogólne. Przykłady obliczeń, s. 184, format B5, zł 18,00 (budownictwo).
Nowakowski J., Suchomski P.: Teoria sterowania w zadaniach. Tom I, s. 318, format B5, zł 18,00 (automatyka i robotyka).
Orlikowski C., Wittbrodt E.: Podstawy automatyki i sterowania. Laboratorium. Tom I, s. 199, format B5, zł 16,00 (automatyka i sterowanie).
OrŁowski C.: Projektowanie hybrydowych systemów informatycznych do wspomagania zarządzania, s. 137, format B5, zł 11,00, seria Monografie nr 7 (zarządzanie).
Raport z prac naukowo-badawczych i współpracy międzynarodowej Politechniki Gdańskiej w roku 1998, 1999, s. 500, format B5, zł 15,00
Rokicki H.: Badanie energetyczne grzewczego kotła wodnego opalanego gazem, s. 32, format B5, zł 3, 50 (mechanika).
Sikora J., Maciakowski R.: Wykład z podstaw konstrukcji maszyn z ćwiczeniami rachunkowymi. Przekładnie zębate - geometria i kinetyka zazębienia, s. 278, format B5, zł 18,00 (mechanika).
Sikora J., Neyman A.: Hydrodynamiczne łożyska ślizgowe poprzeczne, s. 68, format B5, zł 4,00 (mechanika).
Starościak D., Dobrowolski S.: Technologia betonu. Materiały pomocnicze do laboratorium, s. 103, format B5, zł 12,00 (budownictwo).
Stepowicz W.J.: Elementy półprzewodnikowe i układy scalone, s. 257, format B5, zł 17,00 (elektronika).
Stepowicz W.J.: Elementy półprzewodnikowe i układy scalone. Wybór testów z rozwiązaniami, s. 72, format B5, zł 6,00 (elektronika).
Szczęsny R.: Komputerowa symulacja układów energoelektronicznych, s. 318, format B5, zł 18,00, monografia (elektrotechnika).
Szmytkowski R.: Metoda R-macierzy dla równań Schrodingera i Diraca, s. 164, format B5, zł 12,00, seria Monografie nr 3 (fizyka).
Tarasiuk J.: Badania mechanizmów odpowiedzialnych za toksyczność pochodnych i analogów antrachinonu oraz za ich aktywność wobec komórek nowotworowych o oporności wielolekowej, s. 85, format B5, zł 9,00, ZN Chemia 40, monografia.
Walczyk Z.: Wytrzymałość materiałów. Teoria i przykłady. Tom II, s. 262, format B5, zł 24,00 (mechanika).
Waldziński D.: Miejsce i rola samorządów lokalnych w polskiej polityce morskiej, s. 247, format B5, zł 25,00, seria Monografie nr 9 (zarządzanie).
Wasielewski R.: Pilarki ramowe z eliptyczną trajektorią prowadzenia pił i hybrydowym wyrównoważonym dynamicznie układem napędu głównego, s. 107, format B5, zł 10,00 (mechanika).
Zawadzka L. (red.): Problemy zarządzania i inżynierii, s. 94, format B5, zł 8,00 (zarządzanie).
Zimny P.: Metody wariacyjne w elektrotechnice, s. 208, format B5, zł 10,00 (elektrotechnika).
Żurowski A. (red): Ćwiczenia z geodezji, s. 224, format B5, zł 18,00 (geodezja).

WYDAWNICTWO PolitechnikI ŚlĄskIEJ

ul. Akademicka 5, 44-100 Gliwice
tel./fax (0-32) 237-13-81

ANDERMAN F. (red.), Zbiór zadań z mechaniki budowli. Cz.V. Linie wpływu płaskich ustrojów. Wyd. VII, cena zł 17,00 (skrypt 2147 - budownictwo)
BANDROWSKI J. (red.), Materiały pomocnicze do ćwiczeń i projektów z inżynierii chemicznej. Wyd. VII, s. 365, zł 40,00 (chemia - skrypt 2198)
BIAŁOŃ J., KLIMASEK A. KOŃCZAK S., Podstawowe prawa fizyki w zadaniach. Cz.I. Podstawy fizyczne mechaniki. s. 242, zł 22,00 (elektronika - skrypt 2196)
BODZEK M., Ćwiczenia laboratoryjne z chemii dla kierunku inżynieria środowiska. Cz.II. Klasyczna analiza ilościowa. Wyd. II, s. 112, cena zł 10,00 (skrypt 2182 - inż. środow.)
BRANDENBURG H., Zarządzanie projektami, s. 188, cena zł 24,00 (podręcznik - zarządzanie) ISBN 83-88000-95-0
BŁASZCZAK M., Ćwiczenia z projektowania procesów technologicznych części maszyn. Wyd. II, s. 88, cena zł 10,00 (skrypt 2188 - mechanika)
CICHOWSKA Z., PASKO M., Przykłady i zadania z elektrotechniki teoretycznej. Cz. II. Tom I. Prądy sinusoidalnie zmienne, s. 430, zł 36,00 (podręcznik - elektryka)
CICHOWSKI E., Identyfikacja zagrożenia w górnictwie węgla kamiennego, s. 217, zł 30,00 (monografia - górnictwo)
CZECH Z. (red.), Programowanie współbieżne. Wybrane zagadnienia. Wyd. IV, s. 196, cena zł 20,00 (skrypt 2191 - informatyka)
DYLEWSKI R. i inni, Elektrochemia przemysłowa. Wybrane procesy i zagadnienia, s. 384, cena zł 36,00 (skrypt 2172 - chemia)
DYLEWSKI R., Projekt Technologiczny. Rodzaje opracowań badawczych i badawczo-projektowych, przykłady, materiały pomocnicze, s. 112, cena zł 12,00 (skrypt 2175 - chemia)
GŁOMB J., O niektórych wyznacznikach współczesności, s. 128, cena zł 15,00
GÓRNIAK H., SZYMCZYK J., Podstawy termodynamiki. Cz. II, wyd. III, s. 428, cena zł 38,00 (skrypt 2139 - energetyka)
KĄDZIOŁKA Z., Mikroanaliza rynku, s. 44, cena zł 5,00 (skrypt 2174 - zarządzanie)
KNOSALA R. (red.), Zbiór ćwiczeń projektowych z rysunku technicznego. Wyd. III, s. 309, zł 35,00 (mechanika - skrypt 2194)
KRZEMIEŃ E., Materiałoznawstwo, s. 292, cena zł 35,00 (podręcznik - zarządzanie i marketing)
KONOPACKI J., Teoria sygnałów i cyfrowe przetwarzanie sygnałów - laboratorium, s. 124, cena zł 16,00 (skrypt 2180 - elektronika)
KALINOWSKI K., Podstawy dynamiki układów elektromechanicznych, s. 124, cena zł 12,00 (górnictwo - skrypt 2154)
MIKULSKI J., Laboratorium podstaw automatyki, Wyd. II, s. 206, cena zł 18,00 (skrypt 2176 - transport)
MAZUR M., Podstawy spawalnictwa. Wyd. II, s. 136, cena zł 17,00 (podręcznik - mechanika)
MIKRUT M., Laboratorium elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, s. 382, cena zł 42,00 (elektryka - skrypt 2184)
MROZOWSKA J., Laboratorium z mikrobiologii ogólnej i środowiskowej, s. 412, cena zł 40,00 (skrypt 2144 - inż. środ.)
OPOKA E., Uwagi o pisaniu i redagowaniu prac dyplomowych na studiach technicznych. Wyd. II, s. 71, cena zł 5,00 (skrypt 2173)
POCHOPIEŃ B., Arytmetyka systemów cyfrowych, Wyd. V. s. 218, cena zł 23,00 (skrypt 2193 - informatyka)
POCZĘSNA J., Nauczanie i uczenie się w uczelni technicznej. Wyd. II, s. 240, cena zł 35,00 (skrypt 2183 - mat-fiz.)
Wykłady z podstaw informatyki prof. S. Węgrzyna. Wyd. IV, s. 280, cena zł 25,00 (skrypt 2192 - informatyka)
PIĄTKIEWICZ Z., Transport pneumatyczny, s. 277, cena zł 30,00 (monografia) RESPONDOWSKI R., Laboratorium z fizyki. Wyd. II, s. 496, cena zł 45,00 (skrypt 2187 - fizyka)
SAJDAK Cz., Obliczenia parametrów oraz symulacja pracy pieców i nagrzewnic elektrycznych, s. 188, cena zł 25,00 (skrypt 2185 - inż. materiał.)
SZEWIECZEK D., Ćwiczenia laboratoryjne z obróbki cieplnej stopów metali. Wyd. III, s. 174, cena zł 19,00 (skrypt 2189 - mechanika)
SKRZYWAN-KOSEK A., Zbiór zadań z teorii liniowych układów regulacji. Wyd. IV, s. 298, cena zł 26,00 (skrypt 2148 - automatyka)
TANIEWSKI M., Przemysłowa synteza organiczna - kierunki rozwoju. Wyd. II, s. 204, cena zł 24,00 (podręcznik - chemia)
ZIOŁO K. (red.), Laboratorium elektroniki I. Elementy półprzewodnikowe i układy podstawowe. Wyd. III s. 268, cena zł 27,00 (elektronika - skrypt 2177)

WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
25-314 Kielce, tel. (0 41) 34-24-581 34-24-500, fax (0 41) 34-42-997
e-mail: wydawca@eden.tu.kielce.pl

Antoszewski B., Własności laserowo i plazmowo modyfikowanych ślizgowych węzłów tarcia na przykładzie uszczelnień czołowych, ark. wyd. 7, 5, format B5, zł 8, budowa i eksploatacja maszyn, monografia
Bojczuk D., Analiza wrażliwości i optymalizacja konstrukcji prętowych, ark. wyd. 14, 3, format B5, zł 12, mechanika, monografia
Ekonomia - technika - zarządzanie, ark. wyd. 18, format B5, zł 15, ekonomia, zeszyt naukowy
GaŁkiewicz J., Lis Z.R., Molasy R., Neimitz A., Mechanika doświadczalna. Laboratorium, ark. wyd. 13, 5, format B5, zł 10, mechanika, skrypt
GorzaŁczany M., Układy cyfrowe. Metody syntezy. Tom I Elementy. Układy kombinacyjne, wyd. V, ark. wyd. 20, format B5, zł 15, informatyka, skrypt
GorzaŁczany M., Układy cyfrowe. Metody syntezy. Tom II Układy sekwencyjne. Układy mikroprogramowane, wyd. V, ark. wyd. 21, 5, format B5, zł 15, informatyka, skrypt
Koruba Z., Osiecki J.W., Budowa, dynamika i nawigacja pocisków rakietowych bliskiego zasięgu, ark. wyd. 8, 6, format B5, zł 8, mechanika, skrypt
Kształcenie ustawiczne inżynierów i menedżerów u progu III tysiąclecia, ark. wyd. 7, 5, format B5, zł 11, ekonomia, zeszyt naukowy
Kształcenie ustawiczne inżynierów i menedżerów u progu III tysiąclecia, ark. wyd. 2, format B5, zł 3, ekonomia, materiały konferencyjne
Majewski A., Podstawy solitoniki, ark. wyd. 7, 5, format B5, zł 8, elektronika, skrypt
Problemy bezpieczeństwa w pojazdach samochodowych, ark. wyd. 14, 8, format B5, zł 13, budowa i eksploatacja maszyn, zeszyt naukowy
Radziszewski B., Elementy teorii stabilności, ark. wyd. 8, 5, format B5, zł 9, mechanika, monografia
Tarnowski S., Wajler S., Matematyka w zadaniach, cz. III, ark. wyd. 4, 5, format B5, zł 8, matematyka
WesoŁowski Z., Fizyka laserów, ark. wyd. 7, 5, format B5, zł 6, elektronika

WYDAWNICTWA NAUKOWO-DYDAKTYCZNE

AGH, al. A. Mickiewicza 30
30-059 Kraków, tel./fax (0-12) 636-40-38

BIERSKI Franciszek, Funkcje zespolone. Szeregi i przekształcenia Fouriera. Przekształcenia całkowe Laplace`a. Przekształcenia Laurenta (Z), obj. 24,0, format B5, 25 zł.
BIERSKI Franciszek, Struktury algebraiczne. Elementy algebry liniowej. Analiza macierzy z zastosowaniami do układów równań różniczkowych i form kwadratowych (wyd. IV popraw.), obj. 17,5, format B5, 20 zł, matematyka, podręcznik.
CZAJA Józef, Metody i systemy określania wartości nieruchomości, obj. 12, 75, format B5, 15 zł, geodezja, podręcznik.
GÓRECKI Henryk, Zastosowanie całek konturowych do optymalizacji systemów dynamicznych, obj. 6, 1, format B5, 7 zł, automatyka, podręcznik.
GRABOWSKI Piotr, Stabilność układów Lurie, obj. 20, 4, format B5, 23 zł, automatyka, podręcznik.
GREGORASZCZUK Mirosław, Mechanizacja transportu wewnętrznego odlewni, obj. 19, 3, format B5, 25 zł, odlewnictwo, podręcznik.
KAMIEŃSKA - ŻYŁA Maria, Ergonomia stanowiska komputerowego, obj. 5, 5, format B5, ergonomia, podręcznik.
KUCHARCZYK Andrzej, Ekonomika i podstawy zarządzania w przedsiębiorstwie przemysłowym, obj. 31, 8, format B5, 35 zł, zarządzanie, podręcznik.
LIS Jerzy, PAMPUCH Roman, Spiekanie, obj. 12, 30, format B5, 15 zł, ceramika, podręcznik.
PREISNER Leszek, PINDÓR Tadeusz, Przeglądy efektywności przemysłu i ochrony środowiska, obj. 12, 3, format B5, 14 zł, zarządzanie, podręcznik.
STRYCZEK Stanisław, GONET Andrzej, RZYCZNIAK Mirosław, Technologia płuczek wiertniczych i zaczynów uszczelniających, obj. 21, 25, format B5, 22 zł, wiertnictwo, podręcznik.
WOŹNIAK Mariusz, Wprowadzenie do problemów komunikacji w grafach, obj. 5, 5, format B5, 6 zł, matematyka, podręcznik.

REDAKCJA WYDAWNICTW POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ im. Tadeusza Kościuszki

ul. Podchorążych 1
30-084 Kraków
tel. (0-12) 637-42-89
lub (0-12) 633-03-00 wew. 23-80
fax (0-12) 637-42-89
Adres do korespondencji
ul. Warszawska 24
30-155 Kraków

"Czasopismo Techniczne" z. 3/Ch/99, s. 152, 12,00 zł
"Czasopismo Techniczne" z. 4/B/99, s. 116, 8,00 zł
Bębenek B., Przepływy w układzie krwionośnym, s. 416, format B-5, 24,00 zł (podręcznik, specjalność: Biomechanika)
Cyklis P., Identyfikacja termodynamiczna elementów instalacji sprężarek wyporowych. Uogólnienie modelu Helmholtza, s. 144, format B-5, 12,00 zł (Monografia 254, seria Mechanika)
Doctor Honoris Causa. Tytuły nadane w 1997/98 (uhonorowani: prof. Z. Mróz, prof. W. Zin, prof. W. Muszyński), s. 72, format B-5, 10,00 zł (wyd. informacyjne)
Dziurda W., Stępień T., OtowskI W., Zbiór zadań z fizyki z rozwiązaniami. Cz.I. Mechanika klasyczna, mechanika relatywistyczna, fizyka statystyczna z elementami teorii transportu. Wyd. IV, s. 184, format B-5, 15,00 zł (pomoc dydaktyczna)
Englot A., Sterowanie dyskretne, s. 144, format B-5, 12,00 zł (podręcznik)
Fiszer J., Wpływ zmian politycznych i ekonomicznych na zagospodarowanie i wykorzystanie zasobów wodnych w dorzeczu górnej Wisły w XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem miasta Krakowa, s. 268, format B-5, 30,00 zł (Monografia 255, seria Inżynieria Sanitarna i Wodna)
Frazik J.T., Architektura muzułmańska na terenie Iranu, Afganistanu i Azji Centralnej, s. 156, format B-5, 12,00 zł (Monografia 252, seria Architektura)
Furtak K., Podstawy mostów zespolonych, s. 216, format B-5, 22,00 zł (podręcznik)
GŁowacz L., Analiza ekonomiczna przedsięwzięć budowlanych, s. 100, format B-5, 8,00 zł (podręcznik)
Gondek A., Analiza teoretyczno-doświadczalna pomiaru strumienia objętości płynu przy zastosowaniu sondy uśredniającej w przewodzie o przekroju prostokątnym, s. 128, format B-5, 10,00 zł (Monografia 260, seria Mechanika)
Górnisiewicz B., Uwagi na temat zasad kształtowania architektury wiejskiej, s. 132, format B-5, 10,00 zł (pomoc dydaktyczna)
Górnisiewicz B., Geneza, rozwój i prognozowanie wiejskich układów osadniczych, s. 72, format B-5, 8.00 zł (pomoc dydaktyczna)
Gyurkovich J., Znaczenie form charakterystycznych dla kształtowania i percepcji przestrzeni. Wybrane zagadnienia kompozycji w architekturze i urbanistyce, s. 216, format B-5, 18,00 zł (Monografia 258, seria Architektura)
Karmowski W., Wspomagana teorią interpretacja wyników eksperymentów mechaniki ciał odkształcalnych, s. 188, format B-5, 12,00 zł (Monografia 251, seria Podstawowe Nauki Techniczne)
Kuśnierz K., ToŁŁoczko Z./red./, Studia z historii architektury i urbanistyki poświęcone Profesorowi Tomaszowi Frazikowi, s. 346, format B-5, 20,00 zł (Prace Naukowe ZHA, U i SzP)
Łuczyńska-Bruzda M., Elementy naturalne środowiska. Teoria i zasady projektowania architektoniczno-urbanistycznego. Wyd. V, s. 52+30 tabl., format B-5, 10,00 zł (podręcznik)
Łuczyńska-Bruzda M., Drzewa i krzewy. Tablice do ćwiczeń, 52 tablice, format B-5, 5,00 zł (pomoc dydaktyczna)
Makowski M., Sowa A., Laboratorium z matematyki przy użyciu programu Mathematica. Wyd. II, s. 80, format B-5, 7,00 zł (pomoc dydaktyczna)
Mazurkiewicz S. (red.) , Ćwiczenia laboratoryjne z wytrzymałości materiałów. Wyd. III, s. 248, format B-5, 18,00 zł (podręcznik)
Mikulski L., Optymalne kształtowanie sprężystych układów prętowych, s. 244, format B-5, 20,00 zł /M/ (Monografia 259, seria Inżynieria Lądowa)
Muc A., Projektowanie kompozytowych zbiorników ciśnieniowych, s. 164, format B-5, 14,00 zł (podręcznik)
Murzewski J., Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji, s. 68, format A-4, 8,00 zł (podręcznik)
Paluch M., Mechanika teoretyczna. Wyd. VI, s. 324, format B-5, 24,00 zł
Patoczka P., Uwagi o rysowaniu wnętrz krajobrazowych. Wyd. II, s. 76, format B-5, 8,00 zł (podręcznik)
Pawlicki B.M., Kamienice mieszczańskie Zamościa. Problemy ochrony, s. 184, format A-4, 40,00 zł (publikacja książkowa)
Plewa M., Geologia inżynierska w inżynierii środowiska, s. 376, format B-5, 25,00 zł (podręcznik)
PopŁawski Z., Politechnika Lwowska w latach 1844-1945. Wyd. II, s. 196, format B-5, 20,00 zł (Monografia 249, seria Historyczno-Techniczna)
Przybylski L., Strategia doboru warunków skrawania współczesnymi narzędziami, s. 242, format B-5, 25,00 zł
Prystaj A., Zadania z hydrostatyki. Wyd. III, s. 240, format B-5, 18,00 zł (podręcznik do przedmiotu Mechanika płynów)
Rup K., Metoda pomiaru przewodności cieplnej rurek z tworzyw sztucznych, s. 124, format B-5, 10,00 zł (Monografia, seria Mechanika)
Ryś J., Skrzyszowski Z., Podstawy konstrukcji maszyn. Zbiór zadań. Cz. I, wyd. IV, s. 324, format B-5, 20,00 zł (skrypt)
StokŁosa A., Podstawy termodynamiki fenomenologicznej i statystycznej dla chemików. Wyd. II, s. 220, format B-5, 18,00 zł (podręcznik)
Tabor A., ZajĄc A., RĄczka M. (red), Zarządzanie jakością. T I. Jakość i systemy zapewnienia jakości, s. 272, format B-5, 20,00 zł (podręcznik)
Vogt B., Podstawy rzutów Monge?a w zadaniach. Wyd. II, s. 192, format B-5, 15,00 zł (podręcznik)
Więckowski A., Sozoekonomiczny model realizacji procesów cyklu obiektu budowlanego, s. 128, format B-5, 15,00 zł (Monografia 246, seria Inżynieria Budowlana)
Wojciechowski W., Techniki wytwarzania. T III. Wybrane zagadnienia ze spawalnictwa, s. 236, format B-5, 22,00 zł (podręcznik)
Wrana B., Metoda krępych elementów spektralnych i jej zastosowanie do analizy dynamicznej fundamentów pod turbozespoły, s. 160, format B-5, 16,00 zł (Monografia 253)

WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ

ul. Wólczańska 223
93-005 Łódź
tel. (0-42) 684-07-93

BARTNICZUK Wiesław, KOZUBSKI Krzysztof, Podstawy technologii produkcji budowlanej, ark. wyd. 21, 25, format B5, 25 zł, budownictwo, podręcznik.
CIELECKA Iwona, Mechanika budowli dla architektów (wyd. II), ark. wyd. 18.5, format B5, 22 zł, budownictwo, podręcznik.
Elektryka z. 93, ark. wyd. 17,0, format B5, 17 zł, elektryka i elektrotechnika, zeszyty naukowe.
GOŁĘBIOWSKI Jacek, Elektrotechnika i elektronika w pojazdach samochodowych - ćwiczenia laboratoryjne, ark. wyd. 9.75, format B5, 15 zł, elektrotechnika i elektronika, podręcznik.
GRABSKI Juliusz, MIANOWSKI Bogumił, STRZAŁKO Jarosław, Wybrane zagadnienia mechaniki, ark. wyd. 8.75, format B5, 16 zł, mechanika, podręcznik.
Journal of Applied Computer Science vol. 7 Nr 1, ark. wyd. 6.5, format B5, 16 zł, informatyka, zeszyty naukowe.
Katalog czystych kultur drobnoustrojów przemysłowych, ark. wyd. 6.0, format B5, 1, 50 zł, chemia spożywcza i biotechnologia.
KOŁAKOWSKI Zbigniew, KOWAL-MICHALSKA Katarzyna, Selected problems of instabilities in composite structures, ark. wyd. 14, format B5, 15 zł, mechanika, monografia.
KORCZYŃSKI Andrzej, LUDOMIRSKA Iwona, JANKIEWICZ Barbara, Analiza jakościowa, ark. wyd. 20, format B5, 20 zł, chemia, podręcznik.
KOZANECKI Zbigniew, Dynamika samodziałającego poprzecznego łożyska gazowego o zmiennej geometrii, ark. wyd. 7, format B5, 7 zł, mechanika, podręcznik.
KRUSZYŃSKI Bogdan, Laboratorium obróbki skrawaniem, ark. wyd. 5, format B5, 9 zł, mechanika, podręcznik.
KWAPISZ Leszek, PRZYBYŁ Ryszard, FRONCKI Wiesław, Obrabiarki, ark. wyd. 18, format B5, 23 zł, mechanika, podręcznik.
LEWANDOWSKI Donat, Hydraulika i pneumatyka urządzeń mechanicznych. Laboratorium, ark. wyd. 12.25, format B5, 16 zł, mechanika, podręcznik.
LEWANDOWSKI Jerzy, Projektowanie systemów informacyjnych zarządzania przedsiębiorstwem, ark. wyd. 17, format B5, 7 zł, organizacja i zarządzanie, podręcznik.
LICZBERSKI Piotr, Geometryczne własności pewnych klas odwzorowań holomorficznych w C ZNPŁ 826. Rozprawy Naukowe z. 262, ark. wyd. 3.2, format B5, matematyka, praca habilitacyjna.
MILLER Andrzej, JANTAS Roman, Laboratorium z podstaw chemii, ark. wyd. 6, format B5, 10 zł, chemia, podręcznik.
OTTO Jacek, Marketing relacji koncepcja i stosowanie ZNPŁ Nr 830. Rozprawy Naukowe z. 265, ark. wyd. 27.5, format B5, 30 zł, organizacja i zarządzanie, praca habilitacyjna.
Physies - 19, ark. wyd. 3.8, format B5, 5 zł, fizyka, zeszyt naukowy.
PIETROWSKI Stanisław, Krystalizacja i właściwości silników tłokowych, ark. wyd. 11.25, format B5, 18 zł, mechanika, podręcznik.
PRZEWŁOCHA Renata, Koncepcja systemu informacji miejskiej, ark. wyd. 3.6, format B5, 6 zł, budownictwo, monografia.
PRZEWŁOCKI Stefan, Łódzki rynek nieruchomości. Badania własne, ark. wyd. 20, format B5, 13 zł, budownictwo, monografia.
WAWRZECKI Janusz, Metoda wyważania maszyn wirnikowych z mechanizmami przestrzennymi ZNPŁ Nr 732, Rozprawy Naukowe z. 219, ark. wyd. 6, format B5, 7 zł, mechanika, praca habilitacyjna.

WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ FILIA W BIELSKU - BIAŁEJ

ul. Willowa 2
43-309 Bielsko - Biała
tel./fax (0-33) 815-70-71
e-mail: gzamorowski@pb.bielsko.pl

BARCIK Anna, Etyka w zarządzaniu biznesem, s. 236, format B5, 42, 50 zł.
BRZEZIŃSKI Stefan, Wybrane zagadnienia z chemicznej obróbki włókna tom I, s. 313, format B5, 31, 50 zł.
BRZEZIŃSKI Stefan, Wybrane zagadnienia z chemicznej obróbki włókna tom II, s. 338, format B5, 29, 50 zł.
BRZEZIŃSKI Stefan, Wybrane zagadnienia z chemicznej obróbki włókna tom III, s. 304, format B5, 28 zł.
HAJDUGA Maciej, KUCZERA Jarosław, High Temperature and ling time oxidation of iron and steels, s. 135, format B5, 14 zł.
KLAMA Henryk, ŻARNOWIEC Jan, JĘDRZEJKO Krzysztof, Mszaki naziemne w strukturze zbiorowisk roślinnych rezerwatów przyrody makroregionu południowego Polski, s. 236, format A4, 49 zł.
Materiały Jubileuszowe XXX - lecia Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej - Publikacje Naukowe, s. 352, format B5, 18, 50 zł.
Materiały Jubileuszowe XXX - lecia Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej - Lista Absolwentów, s. 110, format B5, 11 zł.
WAJAND Jan, Doświadczalne silniki spalinowe, s. 136, format B5, 18 zł.

Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej

45-271 Opole
ul. St. Mikołajczyka 3
tel. 455-60-41 w. 284, 307

Własność intelektualna w gospodarce rynkowej, ZN 252, Własność intelektualna z. 1, s. 89, format B5, 7, 60 zł.
Metody oceny struktury oraz własności materiałów i wyrobów. Międzynarodowe Sympozjum, Głuchołazy, 9-11 XII 1999, ZN 253, Mechanika z. 59, s. 190, format B5, 16, 40 zł.
OPARA Józef, Skale udarów s. 90, format B5, 7, 80 zł, monografia.
ZAGÓROWSKA AGATA, Przeobrażenia demograficzne w makroregionie południowym w latach 1945-1995 (aspekty przestrzenne), s. 122, format B5, 13,0 zł, monografia.
Laboratorium maszyn elektrycznych (pod kier. HICKIEWICZA J.), cz. I, wyd. II poprawione, s. 172, format B5, 17, 0 zł, skrypt.
ŁUKANISZYN MARIAN, Zbiór zadań z maszyn elektrycznych dla studentów studiów zaocznych, wyd. II poprawione, s .97, format B5, 10,0 zł, skrypt.
JASZCZYK BOGUSZ, ŁUKANISZYN MARIAN, PRZYTULSKI ANDRZEJ, Zbiór zadań z teorii pola elektromagnetycznego, wyd. II poprawione, s. 185, format B5, 18, 50 zł, skrypt.
BOCZAR TOMASZ, Widma emisji akustycznej generowanej przez wyładowania niezupełne w izolacji olejowej, s. 153, format B5, 13, 30 zł, monografia.

WYDAWNICTWO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ

pl. M. Skłodowskiej-Curie 2
60-965 Poznań
tel. (0-61) 665-35-16
e-mail: office_ed@put.poznan.pl

BEGIER Barbara, Inżynieria oprogramowania - problematyka jakości, s. 264, format 17x24 cm, cena zł 30,00 (podręcznik z informatyki)
BOGUCKA Hanna, Projektowanie i obliczenia w radiokomunikacji. Wybrane zagadnienia, s. 108, format 17x24 cm, cena zł 14, 70 (skrypt z telekomunikacji)
CIAŁKOWSKI Michał, Mechanika płynów, s. 250, format 17x24 cm, cena zł 26,00 (skrypt z mechaniki)
DĄBROWSKI Adam (red.), Przetwarzanie sygnałów przy użyciu procesorów sygnałowych, wyd. 3, 2000 luty, s. 354, format 17x24 cm, cena zł 31,00 (podręcznik z elektroniki)
FRĄCKOWIAK Leszek, Energoelektronika, cz. 2, wyd. 4, 2000 styczeń, s. 354, format 17x14 cm, cena zł 23, 70 (skrypt z elektrotechniki przemysłowej)
GRABOWSKI Wojciech, BUGAJSKI Mirosław, Geosyntetyki w budownictwie drogowym, s. 138, format 17x24 cm, cena zł 17, 60 (skrypt z budownictwa)
LEGUTKO Stanisław, Podstawy eksploatacji maszyn, s. 216, format 17x24 cm, twarda oprawa, cena zł 27,00 (podręcznik z eksploatacji maszyn)
ŁAWNICZAK Andrzej, MILECKI Andrzej, Ciecze elektro- i magnetoreologiczne oraz ich zastosowania w technice, s. 90, format 17x24 cm, cena zł 17,00 (monografia z maszyn technologicznych)
NOWAK Lech, Modele polowe przetworników elektromechanicznych w stanach nieustalonych, s. 182, format 17x24 cm, cena zł 23,00 (monografia z elektrotechniki)
SENCZYK Dominik, Polikrystaliczny dyfraktometr rentgenowski, s. 258, format 17x24 cm, cena zł 25,00 (monografia z inżynierii materiałowej)
SOZAŃSKI Marek (red.), Technologia usuwania i unieszkodliwiania osadów z uzdatniania wody, s. 190, format 17x24 cm, cena zł 20,00 (monografia z inżynierii środowiska)
STANIEK Roman, Pozycjonowanie elektrohydraulicznych napędów liniowych ze sprzężeniem hydraulicznym i mechanicznym, s. 92, format 17x24 cm, cena zł 17, 50 (monografia z eksploatacji maszyn)

OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ

ul. W. Pola 2, 35-959 Rzeszów
tel. (0-17) 854-28-59, 625-406
fax 854-12-60

BUREK Jan, Maszyny Technologiczne, ark. wyd. 9, 72, format B5, 15 zł, mechanika, skrypt.
BUREK Jan, Podstawy napędu i sterowania maszyn, ark. wyd. 7, 25, format B5, 12 zł, mechanika, skrypt.
CYUNCZYK Aleksander, Fizyka metali, ark. wyd. 11, 37, format B5, 15 zł, fizyka, skrypt.
DZIUBAN Ewa, Termiczne właściwości punktów akupunkturowych, ark. wyd. 6.71, format B5, 8 zł, inżynieria biomedyczna, monografia.
HENECZKOWSKI Maciej, OLEKSY Mariusz, WOJTURSKA Joanna, Technologia przetwórstwa tworzyw sztucznych z przykładami ćwiczeń laboratoryjnych, ark. wyd. 19.27, format B5, 25 zł, chemia, skrypt.
ŁAKOTA Władysław, Detekcja i lokalizacja uszkodzeń konstrukcji belkowych, ark. wyd. 8.51, format B5, 15 zł, budownictwo, monografia.
PAWLUS Paweł, Struktura geometryczna powierzchni cylindrów podczas eksploatacji silnika spalinowego, ark. wyd. 17.14, format B5, 15 zł, mechanika, monografia.
ROGALA Stanisław, Podstawowe problemy politologii, ark. wyd. 12.53, format B5, 12 zł, politologia, skrypt.
TOMCZYK Andrzej, Pokładowe cyfrowe systemy sterowania samolotem, ark. wyd. 26.92, format B5, 30 zł, awionika, monografia.

WYDAWNICTWO POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

ul. Polna 50
00-644 Warszawa
tel. (0-22) 660-75-03
fax (0-22) 660-70-60

BOGUSZ Władysław, GARBARCZYK Jerzy, KROK Franciszek, Podstawy fizyki (wyd. II popr.), s. 572, format B5, opr. kart. - 20 zł, opr. twarda - 38 zł, fizyka, podręcznik.
BRZEZIŃSKI Krzysztof M., Istota sieci ISDN, s. 280, format B5, opr. kart. - 20 zł, opr. twarda - 32 zł, elektronika, podręcznik.
CIOS Irena, GARWACKA-PIÓRKOWSKA Stanisława, Projektowanie fundamentów. Ławy, stropy, ściany oporowe, pale (wyd. II), s. 192, format B5, 15 zł, budownictwo, skrypt.
GAWROŃSKI Roman, Procesy oczyszczania cieczy (wyd. II), s. 232, format B5, 15 zł, inżynieria chemiczna i procesowa, skrypt.
GRZEGORCZYK Józef, Matematyka. Część I (wyd. VI), s. 356, format B5, 17 zł, matematyka, skrypt.
GRZEGORCZYK Józef, Matematyka. Część II (wyd. V), s. 352, format B5, 17 zł, matematyka, skrypt.
HUETTNER Michał, SZEMBEK Małgorzata, KRZYWDA Roman, Metody numeryczne w typowych problemach inżynierii procesowej (wyd. II), s. 76, format B5, 7 zł, inżynieria chemiczna i procesowa, skrypt.
JUCHNIKOWSKI Wiktor, ŻÓŁTOWSKI Jan, Podstawy konstrukcji maszyn. Pomoce do projektowania z atlasem (wyd. II popraw.), s. 208 + 40, format B5 + A4, 20 zł, mechanika, skrypt.
KORYTKOWSKI Bohdan, KRZEMIŃSKI Karol, URBAN Tadeusz, Podstawy konstrukcji maszyn. Projektowanie. Część I (wyd. II), s. 152 + 10 wkl., format B5, 12 zł, mechanika, skrypt.
KOWALIK Ryszard, Teletechnika. Podstawy dla elektroenergetyków, s. 192, format B5, 14 zł, elektrotechnika, skrypt.
KOZIELSKI Marian, Podstawy fizyki relatywistycznej i mechaniki kwantowej (wyd. II popraw.), s. 208, format B5, 15 zł, fizyka, skrypt.
KRUPKA Jerzy, MORAWSKI Roman Z., OPALSKI Leszek J., Wstęp do metod numerycznych. Dla studentów elektroniki i technik informacyjnych, s. 180, format B5, 14 zł, elektronika, podręcznik.
LESZCZYŃSKI Jerzy, Modelowanie systemów i procesów transportowych (wyd. III), s. 260, format B5, 10 zł, transport, skrypt.
MARTINEK Włodzimierz E., OSIECKA Ewa, Podstawy inżynierii produkcji budowlanej, s. 120, format B5, 10 zł, budownictwo, skrypt.
MITOSEK Marek, Mechanika płynów w inżynierii środowiska (wyd. II), s. 332, format B5, 28 zł, opr. kart. 18 zł, inżynieria środowiska, podręcznik.
NAGÓRSKI Roman T., Zarys mechaniki teoretycznej (wyd. III popraw.), s. 348, format B5, 18 zł, budownictwo, podręcznik.
OBRĘBSKI Jan, Cienkościenne sprężyste pręty proste (wyd. II popraw.), s. 456, format B5, 16 zł, budownictwo, skrypt.
OSOWSKI Stanisław, Modelowanie układów dynamicznych z zastosowaniem języka SIMULINK (wyd. II), s. 188, format B5, 13 zł, elektrotechnika, skrypt.
PISARCZYK Stanisław, Mechanika gruntów (wyd. III popraw.), s. 228, format B5, 15 zł, budownictwo, skrypt.
POGORZELSKI Witold, Teoria systemów i metody optymalizacji (wyd. popr. i uzup.), s. 140, format B5, 8 zł, mechanika, skrypt.
SACHA Krzysztof, Projektowanie oprogramowania systemów sterujących (wyd. II), s. 124, format B5, 8 zł, elektronika, skrypt.
SACHA Krzysztof, Systemy czasu rzeczywistego (wyd. II popraw.), s. 136, format B5, 8 zł, elektronika, skrypt.
SIUDAK Marek, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, s. 228, format B5, 20 zł, zarządzanie i marketing, podręcznik.
STRZELECKI Ryszard, SUPRONOWICZ Henryk, Współczynnik mocy w systemach zasilania prądu przemiennego i metody jego poprawy, s. 452, format B5, opr. twarda - 30 zł, opr. kart. - 23 zł, elektrotechnika, podręcznik.
SZCZEŚNIAK Wacław, Zbiór zadań z mechaniki teoretycznej. Statyka, s. 348, format B5, 20 zł, budownictwo, skrypt.
SZPARKOWSKI Zygmunt, Architektura współczesnej fabryki, s. 250, format A4, 32 zł, architektura, podręcznik.
SZUCKI Tadeusz, Inżynieria materiałowa. Materiałoznawstwo (wyd. V), s. 428, format B5, 15 zł, transport, skrypt.
SZUCKI Tadeusz, Podstawy technologii wytwarzania elementów maszyn (wyd. VII), s. 184, format B5, 9 zł, transport, skrypt.
WERNER Witold Andrzej, Proces inwestycyjny dla architektury (wyd. II zm.), s. 260, format B5, 15 zł, architektura, podręcznik.
WŁOSIŃSKI Władysław, The joining of advanced materials, s. 196, format B5, 25 zł, mechanika, podręcznik.

OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
tel. (0-71) 320-23-04,
tel./fax (0-71) 328-29-40

BIESIEKIERSKI Tadeusz, SUCHODOLSKI Jacek, TROCKA-LESZCZYŃSKA Elżbieta, Architektura na obszarze Sudetów. Sudety Środkowe, Wschodnie i Przedgórze Sudeckie, s. 496, 779 ilustracji, format A4, 89 zł, architektura i urbanistyka, praca naukowa.
Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki, cz. II, Mechanika i termodynamika (wyd. II zmienione), s. 258, format B5, 17 zł, fizyka, podręcznik.
Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki, cz. IV, Optyka (wyd. III popraw.), s. 244, format B5, 18 zł, fizyka, podręcznik.
DOBESZ Janusz L., Wrocławska architektura spod znaku swastyki na tle budownictwa III Rzeszy, s. 246, format B5, 28 zł, architektura i urbanistyka, praca naukowa.
DRAPELLA-HERMANSDORFER Alina, Idea jedności w architekturze, s. 208, format B5, 21 zł, architektura i urbanistyka, praca naukowa.
GAJ Mirosław, Geometryczna teoria odwzorowań optycznych, s. 176, format B5, 17 zł, fizyka, podręcznik.
GRYGLEWSKA Agnieszka, Architektura Wrocławia XIX-XX w. w twórczości Richarda Pluddemanna, s. 248, format B5, 30 zł, architektura i urbanistyka, praca naukowa.
HOPEJ Marian, MARTAN Lesław (red.), Przedsiębiorstwo, s. 184, format B5, 19 zł, ekonomia, praca naukowa.
ŁUCZYŃSKI Romuald M., Zamki i pałace Dolnego Śląska. Przedgórze Izerskie, Pogórze Kaczawskie, Nizina Śląska - część zachodnia, s. 232, format 190x220, 32 zł, architektura i urbanistyka, praca naukowa.
ŁUŻYNIECKA Ewa, Gotyckie świątynie Wrocławia. Kościół Bożego Ciała, Kościół Świętych Wacława, Stanisława i Doroty, s. 154, format B5, 17 zł, architektura i urbanistyka, praca naukowa.
MADEJSKI Piotr, SIKORA Marek (red.), Rodzaje wiedzy o świecie, s. 112, format B5, 13 zł, filozofia, praca naukowa.
MARCINOWSKI Jakub, Nieliniowa stateczność powłok sprężystych, s. 224, format B5, 21 zł, budownictwo, praca naukowa.
MISIEWICZ Jan, SĘK Grzegorz, SITAREK Piotr, Spektroskopia fotoodbiciowa struktur półprzewodnikowych, s. 250, format B5, 19 zł, fizyka, praca naukowa.
SUSEŁ Mieczysław, Komputerowa grafika inżynierska. Zbiór zadań, s. 104, format B5, 14 zł, elektrotechnika, podręcznik.
ŚLIWOWSKI Lech, Mikroklimat wnętrz i komfort cieplny ludzi w pomieszczeniach, s. 128, format B5, 14 zł, budownictwo, praca naukowa.
UBYSZ Andrzej, Odkształcenie plastyczne i samonaprężenia w żelbetowych konstrukcjach prętowych, s. 188, format B5, 19 zł, budownictwo, praca naukowa.
WITKOWSKI Czesław, Zbiór zadań z mechaniki cz. I Kinematyka, s. 170, format B5 17 zł, mechanika, podręcznik.
WOJEWODA Henryk, Mechanika analityczna dla wyższych uczelni technicznych, s. 174, format B5, 16 zł, fizyka, podręcznik.
ZIELIŃSKI Piotr (red.), Elektrotechnika dla nieelektryków. Ćwiczenia laboratoryjne. Zbiór zadań, s. 136, format B5, 12 zł, elektrotechnika, podręcznik.
ZIELIŃSKI Ryszard J., Kompatybilność elektromagnetyczna w telekomunikacji satelitarnej, s. 262, format B5, 21 zł, elektronika, praca naukowa.

Wydawnictwa Politechniki Zielonogórskiej

65-246 Zielona Góra
ul. Podgórna 50
tel. (0-68) 328-20-00

GRACZYK Magdalena, Zarządzanie proekologiczne; s. 276, format B5; 23 zł; monografia
GREINERT Henryk, GREINERT Andrzej, Ochrona i rekultywacja środowiska glebowego; s. 326, zł 25 format B5, ochrona środowiska, monografia.
KORBICZ Józef (red.), International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, Vol. 9, nr 4, s. 752-989, format B5, zł 25 za zeszyt, czasopismo (kwartalnik).
LAL-JADZIAK Jadwiga ( red.); Laboratorium metrologii elektrycznej. Cz.1. Materiały pomocnicze, s.?? , format B5, zł 8, miernictwo elektryczne, materiały dydaktyczne.
LIPNICKI Zygmunt, Krzepnięcie cieczy przepływającej w kanale chłodzącym, Wyd.2 uzup. s. , format B5, zł 25, mechanika płynów, monografia.
MICZULSKI Wiesław (red.), Komputerowe wspomaganie projektowania. Cz. 1. Materiały pomocnicze do laboratorium, s.??, format B5, zł 9, zastosowania informatyki,
MICZULSKI Wiesław, Metrologia elektryczna: materiały pomocnicze cz. II, s. 171, format B5, zł 8, miernictwo elektryczne, materiały dydaktyczne.
Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem. IV Konferencja Naukowa, (red.) s. 484, format B5, zł 17, materiały konferencyjne.
ROMANKIEWICZ Ferdynand, Modyfikacja miedzi i jej stopów, s. 159, format B5, zł 17, 50
STANKIEWICZ Janina ( red.), Management, Vol. 3, nr 2, format B5, zł 15, nowoczesne zarządzanie, czasopismo.
WALICKI Edward (red.), Applied Mechanics and Engineering, Vol. 4, Nr 4, format B5, 25 zł za zeszyt, mechanika, czasopismo (kwartalnik).

WYDAWNICTWO AKADEMII PEDAGOGICZNEJ im. Komisji Edukacji Narodowej

ul. Studencka 5, 31-116 Kraków
tel./fax 430-09-83, 422-00-44

BUDREWICZ Zofia, JĘDYCHOWSKA Maria (red.), Z uczniem pośrodku. Podmiotowa dydaktyka literatury, języka, kultury, s. 392, format B5, 25 zł.
BURSZTYŃSKA Halina, Od strony kresów. Studia i szkice, cz. II, format B5.
CHMIELIŃSKI Jacek, Analiza funkcjonalna. Notatki do wykładu, s. 220, format B5, 16 zł, matematyka, skrypt.
DRÓŻDŻ Andrzej, Mity i utopie pedagogiczne, s. 164, format B5, monografia.
JAROWIECKI Jerzy, Eugeniusz Kolanko "Bard". Poeta podziemia Krakowa, s. 208, format A5, 13 zł, monografia.
JAROWIECKI Jerzy, WRONA Grażyna, WÓJCIK Ewa., Bibliografia opracowań prasy ukazującej się w Polsce w latach 1939-1945. Cz. II: Publikacje z lat 1981-1997, format B5.
JASIONOWICZ Stanisław, Roland Barthes - Gilbert Durand. Wizje pluralizmu kultury, s. 150, format A5, 11 zł, monografia.
JÓZEFIAK Sylwester, Sterowanie procesem opanowywania mowy produktywnej na etapie przyswajania podstaw języka obcego (na materiale j. rosyjskiego), s. 258, format B5, 19 zł, językoznawstwo, monografia.
KONOPKA Maria, ZIĘBA Michał (red.), Bibliologia, literatura, kultura. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesor Wacławie Szelińskiej, s. 486, format B5, 26 zł.
KOSSEWSKA Joanna, Uwarunkowania postaw wobec szkolnej integracji dzieci niepełnosprawnych, format B5, pedagogika, monografia.
LEŚNIAK Franciszek, Rzemieślnicy i kupcy w Krośnie (XVI - pierwsza połowa XVII wieku), s. 324, format B5, 20 zł, historia, monografia.
MROCZKA Ludwik, Krakowianie. Szkice do portretu zbiorowego w dobie industrialnej transformacji 1890 - 1939, s. 156, format B5, 20 zł, historia, monografia.
NOWARSKI Czesław, Akademickie kształcenie nauczycieli historii w Polsce (1945-1980), s. 160, format B5, 20 zł, monografia.
PILECKA Władysława, MAURER Alicja (red.), Prace psychologiczne VII, s. 136, format B5, 12 zł, Rocznik Naukowo-Dydaktyczny AP.
SIWEK Ryszard (red.), Paris en France et ailleurs, jadis et aujourd`hui, format B5, materiały pokonferencyjne.
SZMYD Jan, KOMENDERA Antoni (red.), Filozofia - etyka - wiedza o demokracji w edukacji współczesnej, s. 370, format B5, 25 zł, materiały pokonferencyjne.
ŚLIWA Michał, Sylwetki polskich socjalistów. Studia i szkice, s. 153, format A5, 14 zł, historia, monografia.
WIC Władysław (red.), Rok 1848. Wiosna Ludów w Galicji, s. 252, format B5, 25 zł, materiały pokonferencyjne.
ZAKRZEWSKI Marian, KORNAŚ Andrzej (red.), Prace botaniczne IV, s. 132, format B5, 12 zł, Rocznik Naukowo-Dydaktyczny AP.

WYDAWNICTWO AKADEMII PODLASKIEJ

08-110 Siedlce, ul. 3 Maja 54
tel. (0-25) 643-10-23,
fax (0-25) 644-20-45
e-mail: wydawnictwo@ap.siedlce.pl

CZYŻ A., Jaki zapis? Poradnik polonisty (wyd. I), s. 70, 6, 10 zł, literaturoznawstwo.
FERENIEC J., Analityczny opis gospodarstwa rolniczego (materiały do ćwiczeń) (wyd. V), s. 56, 5 zł, ekonomia.
Informator dla kandydatów na studia (wyd. I), s. 40, 2 zł.
Informator dla kandydatów pochodzenia polskiego i cudzoziemców (wyd. I), s. 48, 2 zł.
Katalog studiów Akademii Podlaskiej na rok akademicki 1999/2000, s. 328, 15,70 zł.
KOŻUCH A., Gospodarcze i społeczne funkcje organizacji rolników (wyd. I), s. 195, monografia nr 39.
LESZCZYŃSKI B., URBAŃSKA A., Kurs praktyczny z biochemii środowiska (wyd. I), s. 160, skrypt.
Matematyka - Społeczeństwo - Nauczanie nr 22 (wyd. I), s. 48,2 zł.
Matematyka - Społeczeństwo - Nauczanie nr 23 (wyd. I), s. 48,2 zł.
MATUSAK P. (red.), Od Wyższej Szkoły Nauczycielskiej do Akademii Podlaskiej. 30 lat siedleckiej Uczelni (wyd. I), s. 124, 26,70 zł, monografia nr 38.
NIRAZ S., Przewodnik do ćwiczeń z biochemii (wyd. IV), s. 200, 8,30 zł.
PALA J., TOKARSKA M., WYRZYKOWSKA M., ZIEMIŃSKA J., Ogólna hodowla roślin (wyd. I), s. 87, 10 zł.
SIEK S. (red.), Wybrane zagadnienia z psychologii (wyd. III), s. 272, 12,50 zł, skrypt.
SOKOŁOWSKI A., Wstęp do rachunkowości (wyd. II), s. 40, 3 zł, skrypt.
STRACZEWSKI J., RADECKI A., SKRZYCZYŃSKA J., Podstawy uprawy roli i roślin (wyd. IV), s. 312, 12,20 zł, podręcznik.
SZCZĘSNY S. (red.) Poezja i egzystencja. Studia - szkice - interpretacje. O twórczości Kazimierza Świegockiego (wyd. I), s. 230, 9,50 zł.
SZELIGA W. (red.), Wybrane zagadnienia z chowu owiec i kóz (wyd. I), podręcznik.
TCHÓRZEWSKI J., Systemowe wspomaganie procesu generowania koncepcji rozwoju elektroenergetycznej sieci przesyłowej, s. 258, 38,20 zł, rozprawa naukowa nr 58.
ZAWISŁAWSKI Z., ZIELIŃSKA M., Metody opracowywania danych doświadczalnych (wyd. I), s. 140, 10 zł.
Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej nr 55, s. 230, 19,40 zł, seria: Cybernetyka Wiedzy i Technologia Edukacyjna.
Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej nr 56, s. 202, 18,40 zł, seria: rolnictwo.

WYDAWNICTWO WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ

ul. Waszyngtona 4/8
Częstochowa
tel./fax (0-34) 361-48-54

CZARNECKA Stanisława, JAKUBOWSKI Zbigniew, PODOBIŃSKI Stanisław (red.), Szkoła wiejska dziecko wiejskie. Realia i perspektywy (wyd. II), s. 104.
DERBIS Romuald, PODOBIŃSKI Stanisław (red.), Prace naukowe VII. Pedagogika, s. 150, format B5.
MAKSIMOWSKA B., NOWAKOWSKI A., PODOBIŃSKI S. (red.), Z najnowszych dziejów kultury fizycznej w Polsce (1918-1989), s. 102, format B5.
ROSÓŁ Adam, SZCZEPAŃSKI Marek (red.), Tolerancja. Studia i szkice, tom VI s. 259, format B5.

WYDAWNICTWO WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ

ul. Rejtana 16 B, 35-310 Rzeszów
skr. poczt. 155, tel. 62-56-28

BOBRAN Marian, Składnia polska i rosyjska zdania złożonego, s. 344, format B5, 17 zł, językoznawstwo.
BONUSIAK Andrzej, STOLARCZYK Marian (red.), Galicja i jej dziedzictwo. Tom 12. Galicja w 1848 roku. Demografia, działalność polityczna i społeczna, gospodarka i kultura, s. 180, format B5, 16 zł, historia.
BUJNICKI Tadeusz, Światopogląd i poetyka. Szkice o powieściach historycznych Henryka Sienkiewicza, s. 176, format A5, 10 zł, polonistyka.
CENTKOWSKI Jerzy, MATERNICKI Jerzy, PELLENS Karl, SUSSMUTH Hans (red.), Nowe drogi w nauczaniu historii. Współczesna dydaktyka niemiecka, s. 418, format B5, 25 zł, historia.
CYNARSKI Wojciech J., Sztuki walki budu w kulturze Zachodu, s. 160, format B5, 13 zł, wychowanie fizyczne.
DENCIKOWSKA Alfreda, Piłka ręczna, s. 136, format A5, 10 zł, wychowanie fizyczne.
KOTYLAK Zbigniew, Przewodnik do ćwiczeń z mikrobiologii, s. 122, format B5, 15 zł, biologia.
ŁUKASIK Andrzej, Zewnętrzne ograniczenia procesu twórczego, s. 152, format A5, 11 zł, pedagogika.
MALIKOWSKI Marian, SOLECKI Sławomir (red.), Społeczeństwo i przestrzeń zurbanizowana. Teksty źródłowe, s. 412, format B5, 25 zł, socjologia.
MASZKE Albert W. (red.), Zeszyty Naukowe WSP w Rzeszowie nr 35, Seria Społeczno-Pedagogiczna i Historyczna, Pedagogika i Psychologia 5, s. 176, format B5, 5 zł.
MEISSNER Andrzej, Galicja i jej dziedzictwo. Tom 11. Spór o duszę polskiego nauczyciela. Społeczeństwo galicyjskie wobec problemów kształcenia nauczycieli, s. 380, format B5, 20 zł, pedagogika.
MORAWIECKI Lesław (red.), Inscriptiones funebres in confinio poloniae et Ucrainae repertae Vol. 1, s. 131, format B5, 6 zł, historia.
OSTASZ Gustaw (red.), Zeszyty Naukowe WSP w Rzeszowie nr 34, Seria Filologiczna, Historia Literatury 5, s. 376, format B5, 10 zł, polonistyka.
STOLARCZYK Marian (red.), Zeszyty Naukowe WSP w Rzeszowie nr 36, Seria Społeczno-Pedagogiczna i Historyczna, Historia 8, s. 260, format B5, 5 zł.
TARAS Bożena, Dyskurs taneczny ziemi rzeszowskiej. Analiza pragmalingwistyczna, s. 164, format A5, 10 zł, polonistyka.
UNGEHEUER-GOŁĄB Alicja, Poezja dzieciństwa, czyli droga ku wrażliwości, s. 208, format A5, 12 zł, polonistyka.
ŻBIKOWSKI Piotr (red.), Na przełomie Oświecenia i Romantyzmu. O sytuacji w literaturze polskiej lat 1793-1830, s. 304, format B5, 20 zł, polonistyka.

WYDAWNICTWO WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGIKI SPECJALNEJ

ul. Szczęśliwicka 40
02-353 Warszawa
tel. (0-22) 824-36-85, 822-16-31 w. 152

KARWOT Izydor, Podstawowe zbiory liczbowe o reformowanym kształceniu zawodowym uczniów o niższych umiejętnościach matematycznych, s. 52, 11 zł.
KOTT Tadeusz, Wychowanie pozalekcyjne dzieci o obniżonej sprawności umysłowej, s. 176, 22 zł.
MALINOWSKI Ludwik, Druga Rzeczpospolita. Ludzie władzy i polityki (wyd. II), s. 348, 20 zł.
MISIEWICZ Halina, Struktura samooceny w procesie resocjalizacji osób uzależnionych od środków odurzających, s. 170, 15 zł.
PAŃCZYK J. (red.), Roczniki Pedagogiki Specjalnej, s. 318, 22 zł.
TOMASIK Ewa, Zagadnienia pedagogiki specjalnej w literaturze. Przewodnik bibliograficzny, część I-III, s. 256, 16 zł.

WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ W KRAKOWIE

31-510 Kraków
ul. Rakowicka 27
tel. (012 ) 421-07-91, 616-77-42,
fax 29 222 11

BUKOWSKI Jerzy, Filozofowie o godnym życiu, 2000, s. 36, format B5, zł 8.
BYWALEC Czesław, RUDNICKI Leszek, Podstawy ekonomiki konsumpcji, s. 168, format B5, zł 16, skrypt.
CICHOŃ Zofia, WOŹNIAK-SŁOTA Małgorzata, Procedury celne. Pomocnicze materiały dydaktyczne, s. 98, format B5, zł 9.
DACH Zofia (red.), Wprowadzenie do ekonomii, wyd. IV poprawione i uzupełnione, s. 116, format B5, zł 12, skrypt.
DOBIJA Mieczysław (red.), Organizacja rachunkowości, s. 292, format B5, zł 30, skrypt.
KOCZANOWSKI Janusz, Ochrona dóbr osobistych osób prawnych, Zeszyty Naukowe, Seria Specjalna: Monografie Nr 139, s. 172, format B5, zł 20.
LULA Paweł, Jednokierunkowe sieci neuronowe w modelowaniu zjawisk ekonomicznych, Zeszyty Naukowe, Seria Specjalna: Monografie Nr 140, s. 184, format B5, zł 24.
MACHACZKA Józef, Podstawy zarządzania, s. 136, format B5, zł 14, skrypt.
MALAWSKI Andrzej, Wprowadzenie do ekonomii matematycznej, wyd. II poprawione, s. 152, format B5, zł 18, skrypt.
MARTYNIAK Zbigniew, Metody organizacji i zarządzania, s. 258, format B5, zł 22, skrypt.
MIKUŁOWSKI POMORSKI Jerzy, Komunikacja międzykulturowa. Wprowadzenie, s. 154, format B5, zł 16, skrypt.
MYNARSKI Stefan, Rynek opcji. Pomocnicze materiały dydaktyczne, s. 38, format B5, zł 3, 50.
PIETRZYK Irena (red.), Polityka regionalna Unii Europejskiej w praktyce krajów członkowskich, wyd. II poprawione, s. 238, format A5, zł 19, monografia.
Powstanie i rozwój towaroznawstwa 1924-2000. Materiały seminarium naukowego, s. 88, format B5, zł 10.
STĘPIEŃ Marta (red.), Rachunkowość w arkuszu kalkulacyjnym. Zbiór zadań, s. 320, format B5, zł 26.
TARGALSKI Jan (red.), Przedsiębiorczość a rozwój firmy, s. 202, zł 24, skrypt.

WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ W POZNANIU

61-895 Poznań
ul. Powstańców Wielkopolskich 16
tel. (0-61) 854-31-54, 854-31-55
fax 854-31-59

ADAMCZEWSKI Piotr, Organizacyjne uwarunkowania realizacji złożonych przedsięwzięć informatycznych, s. 210, format B5, 24 zł, ekonomia, monografia.
BARTKOWIAK Grażyna, Psychologia zarządzania, s. 180, format B5, 20 zł, ekonomia, podręcznik.
BAZYLUK Maria, POLOWCZYK Tatiana, Pasobije po russkomu jazyku dla dielowych ludiej (wyd. II), s. 272, format B5, 32 zł, ekonomia, podręcznik.
DOMKA Florian, JASICZAK Jan, Chemia ogólna. Analiza jakościowa, s. 444, format B5, 45 zł, ekonomia, podręcznik.
FONFARA Krzysztof, GORYNIA Marian, NAJLEPSZY Eugeniusz, SCHROEDER Jerzy, Strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym, s. 210, format B5, 24 zł, ekonomia, monografia.
GUZIK Bogusław (red.), Ekonometria i badania operacyjne. Zagadnienia podstawowe, s. 316, format B5, 32 zł, ekonomia, materiały dydaktyczne.
KOŁACZYK Zdzisław, Rachunkowość finansowa (wyd. III), s. 526, format B5, 60 zł, ekonomia, podręcznik.
KURTYS Edmund (red.), Analiza finansowa przedsiębiorstwa w przykładach i zadaniach, s. 216, format B5, ekonomia, materiały dydaktyczne.
ROGOZIŃSKI Kazimierz, Usługi rynkowe, s. 270, format B5, 28 zł, ekonomia, monografia.
ROGOZIŃSKI Kazimierz, Marketing usług profesjonalnych, s. 294, format B5, 32 zł, ekonomia, monografia.
STEFAŃSKI Ryszard, Środki polityki handlu zagranicznego jako narzędzie stabilizacji koniunktury gospodarczej, s. 120, format B5, 18 zł, ekonomia, monografia.
SOSNOWSKA Bogumiła, Rynek maszyn rolniczych w Polsce, s. 116, format B5, 13, 60 zł, ekonomia, zeszyt naukowy serii I.
ZIELIŃSKI Ryszard, Materiały do ćwiczeń z ochrony środowiska dla studentów towaroznawstwa, s. 138, format B5 14 zł.

OFICYNA WYDAWNICZA SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ

Aleje Niepodległości 162
02-554 Warszawa,
tel. (0-22) 849-49-25, 848-50-61
w. 486, fax (0-22) 849-49-25

ADAMOWICZ E. (red.), Gospodarka w okresie przemian. Prace ofiarowane Panu Profesorowi Beksiakowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, s. 230, 25 zł, ekonomia, monografia.
BEIER F., RUTKOWSKI K., Logistyka. Wprowadzenie do logistyki (wyd. VII), s. 224, 30 zł, ekonomia.
BOŻYK P., 24 Kraje Europy Środkowej i Wschodniej. Transformacja, s. 148, 20 zł, seria Ścieżka Wschodnia, ekonomia, skrypt.
CHMIELECKA E. (red.), Akademickie forum dyskusyjne 1994-1996, s. 130, 20 zł, prawo.
CHRABONSZCZEWSKA E., KALICKI K., Teoria i polityka kursu walutowego, s. 174, 20 zł, ekonomia, skrypt.
FRANKOWSKA M., Prawo traktatów, s. 254, 25 zł, prawo, podręcznik.
GARBICZ M., Mechanizmy postępu technicznego, s. 90, 12 zł, ekonomia, monografia.
GARBICZ M., GOLACHOWSKI E., Elementarne modele makroekonomiczne, s. 162, 20 zł, ekonomia, skrypt.
GOSPODAREK J. (red.), Prawo w gospodarce rynkowej. Prace ofiarowane Panu Profesorowi Jerzemu Lewandowskiemu z okazji pięćdziesięciolecia pracy naukowej, s. 188, 25 zł, prawo, monografia.
KACZOROWSKI P., My i oni. Państwo jako jedność polityczna. Filozofia polityczna Carla Schmitta w okresie republiki weimarskiej, s. 262, 30 zł, prawo, monografia.
KAJA J., Polityka gospodarcza. Wstęp do teorii, s. 218, 25 zł, ekonomia, skrypt.
KIEŻUN W., Sprawne zarządzanie organizacją. Zarys teorii i praktyki (wyd. II), s. 420, 45 zł, ekonomia, podręcznik.
KŁOPOTOWSKI J., Rachunek prawdopodobieństwa (wyd. III), s. 82, 10 zł, matematyka, skrypt.
KORPOROWICZ V., Ekologiczne uwarunkowania zdrowia, s. 118, 15 zł, ekonomia, monografia.
KUCIŃSKI K., Geografia ekonomiczna. Zarys teoretyczny (wyd. VI), s. 244, 25 zł, geografia, podręcznik.
KURZYNOWSKI A. (red.), Polityka społeczna - globalna i lokalna, s. 226, 25 zł, ekonomia, skrypt.
KUSZEWSKI P., PODGÓRSKI J., Statystyka wzory i tablice (wyd. II), s. 76, 10 zł, matematyka, skrypt.
LASZUK J., Matematyka. Rozwiązania zadań. Wskazówki i odpowiedzi (studium podstawowe) (wyd. II), s. 176, 20 zł, matematyka, skrypt.
LASZUK J., Matematyka (studium podstawowe) (wyd. III), s. 366, 30 zł, matematyka, skrypt.
LATOSZEK E., Polityka traktatowa Wspólnoty Europejskiej wobec europejskich krajów nieczłonkowskich, s. 276, 35 zł, ekonomia, monografia.
LEWANDOWSKI J., Encyklopedia prawa w zarysie (wyd. VI), s. 168, 22 zł, prawo, skrypt.
LEWANDOWSKI J., Prawo cywilne (wyd. VI), s. 168, 22 zł, prawo, skrypt.
LEWANDOWSKI J., Prawo handlowe (wyd. VII), s. 106, 15 zł, prawo, skrypt.
LUTKOWSKI K., Transformacja systemu finansowego w krajach Europy Środkowej, s. 132, 20 zł, seria: Ścieżka Wschodnia, ekonomia, skrypt.
MĘCZARSKI M., Problemy odporności w bayesowskiej analizie statystycznej, s. 192, 15 zł, matematyka, monografia.
My izuczajem ekenomiczeskuju leksiku (wyd. IV), s. 146, 18 zł, filologia rosyjska, skrypt.
MYŚLIWIEC G., Elementy etyki gospodarowania (wyd. II), s. 104, 15 zł, ekonomia, skrypt.
NYKOWSKI I. (red.), Matematyka dla studiów ekonomicznych zaocznych i wieczorowych (wyd. II), s. 330, 35 zł, matematyka, skrypt.
PACHO W., Wpływ inflacji i podatku bezpośredniego na akumulację kapitału w przedsiębiorstwie, s. 164, 15 zł, ekonomia, monografia.
POLAKOWSKA-KUJAWA J. (red.), Nacjonalizm oraz konflikty etniczo-narodowe, s. 202, 30 zł, socjologia, monografia.
POLAKOWSKA-KUJAWA J. (red.), Socjologia ogólna. Wybrane problemy, s. 358, 35 zł, socjologia, podręcznik.
RAKOWSKI W. (red.), Losy, potrzeby i oczekiwania społeczeństwa polskiego. Przeszłość i teraźniejszość, s. 166, 15 zł, socjologia, monografia.
RUTKOWSKI K. (red.), Zintegrowany łańcuch dostaw (wyd. II), s. 190, 22 zł, ekonomia, skrypt.
STACEWICZ J., Polityka gospodarcza, s. 100, 15 zł, ekonomia, skrypt.
STRUŻYCKI M. (red.), Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem (wyd. II), s. 226, 20 zł, ekonomia, skrypt.
SYCZEWSKA E.M., Analiza relacji długookresowych: estymacja i weryfikacja, s. 132, 15 zł, matematyka, monografia.
ZALESKA M., Wpływ wybranych regulacji zewnętrznych na działalność polskich banków, s. 212, 30 zł, ekonomia, monografia.
ZAWISTOWSKA H., Znaczenie ochrony prawnej konsumentów usług turystycznych dla rozwoju turystyki w Polsce, s. 224, 25 zł, ekonomia, monografia.

Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu

ul. Witosa 45, 60-667 Poznań
tel. (0-61) 848-78-08,
fax (0-61) 848-71-46

Barzdajn W., Ceitel J., Danielewicz W., Zientarski J., Leśnictwo proekologiczne, wyd. 1, s. 104, 12,00 zł (skrypt)
BŁaŻejewski R., Wstęp do badań empirycznych, wyd. 1, s. 100, 11,00 zł (skrypt)
Buraczewski A., FaŁdowski M., Podstawy rachunkowości i gospodarki finansowej w Lasach Państwowych. Materiały pomocnicze, wyd. 1, s. 148, 10,00 zł (skrypt)
Dolny S., Transport pneumatyczny i odpylanie w przemyśle drzewnym, wyd. 5, s. 245, 22,00 zł (skrypt)
Fiedorow Z., GoŁębniak B., Weber Z., Fitopatologia ogólna, wyd. 1, s. 192, 18,00 zł (podręcznik)
Giefing D. F., Podkrzesywanie drzew w lesie, wyd. 1, s. 168, 21,00 zł (podręcznik)
Helińska-Raczkowska L., Leksykon nauki o drewnie, wyd. 1, s. 160, 18,00 zł (słownik)
HoŁubowicz R., Marketing nasion, wyd. 1, s. 108, 15,00 zł (skrypt)
HoŁubowicz T., Sadownictwo, wyd. 2, s. 420 (podręcznik)
Jaszczak R., Monitoring lasów, wyd. 1, s. 208, 18,00 zł (podręcznik)
Knaflewski M., Krzesiński W., MaŁachowski A., Biologia i odmianoznawstwo roślin warzywnych, wyd. 6, s. 96, 12,00 zł (skrypt)
Kocjan H., Prace przygotowawcze do odnowień i zalesień, sposoby i technika sadzenia oraz pielęgnacja upraw, wyd. 1, s. 100, 10,00 zł (skrypt)
Lewandowski J. B. (red.), Hydraulika. Przewodnik do ćwiczeń, wyd. 1, s. 164, 18,00 zł (skrypt)
Luterek R., Korczyński I., Łabędzki A., KuŹmiński R., Mazur A., Entomologia leśna. Materiały do ćwiczeń, wyd. 1, s. 184, 16,00 zł (skrypt)
Nowakowski W., Metodyka nauczania przedmiotów zawodowych, wyd. 2, s. 248, 17,00 zł (skrypt)
RzĄsa S., Owczarzak W., Mocek A., Problemy odwodnieniowej degradacji gleb uprawnych w rejonach kopalnictwa odkrywkowego na Niżu Środkowopolskim, wyd. 1, s. 392, 32,00 zł (monografia)
Czapski J., Grajek W., Pospiech E. (red.), Surowce, technologie i dodatki, a jakość żywności, wyd. 1, s. 364, cena 27,00 zł (monografia)
Sznajder M., Ekonomia mleczarstwa, wyd. 1, s. 260, 22,00 zł (podręcznik)
Wójcik-Wojtkowiak D., Politycka B., Weyman-Kaczmarkowa W., Allelopatia, wyd. 1, s. 88, 10,00 zł (monografia)

WYDAWNICTWO SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO

ul. Nowoursynowska 166,
02-787 WARSZAWA
tel./fax (022) 847 28 92, tel. 843 90 41 (61, 81) w. 1726 (sekretariat),
w. 1388 (kolportaż),
fax (022) 847 15 62
e-mail: jmw_wyd@alpha.sggw.waw.pl
Internet:http://www/info/wyd/
index.html

(Praca zbiorowa), Teoria i ćwiczenia z mikrobiologii ogólnej i technicznej, wyd. III, s. 332, 20,00 zł (skrypt)
DrapaŁa T., Kozakiewicz A., Ćwiczenia z chemii ogólnej, wyd. V, s. 268, 23,0 zł (skrypt)
DrapaŁa T., Chemia ogólna nieorganiczna z zadaniami, s. 436, 27,00 zł
(Praca zbiorowa), Chemia pytania, zadania, testy dla kandydatów na studia, s. 192, 18,00 zł (skrypt)
BereŻnicka J., Plan roczny przedsiębiorstwa (gospodarstwa) rolniczego, s. 68, 10,00 zł (skrypt)
Bud-Gusaim J., Wycena gospodarstw rolniczych i ich zasobów majątkowych, wyd. II, s. 268, 25,00 zł (podręcznik)
Jarka S., Izraelski A., Projekt gospodarczego urządzenia gospodarstwa rolniczego, s. 72, 8,00 zł (skrypt)
Manteuffel H., Interewicz A., Efektywność ekonomiczna oczyszczalni ścieków komunalnych. Rachunek społeczny i rachunek kosztów przedsiębiorstwa, s. 128, 10,00 zł (skrypt)
Parlińska M., Wasilewska E., Statystyka matematyczna dla ekonomistów, wyd. II, s. 68, 10,00 zł (skrypt)
(Praca zbiorowa), Dostosowanie podstawowych rynków rolnych w Polsce do integracji z Unią Europejską, s. 300, 15,00 zł (monografia)
(Praca zbiorowa), Testy sprawdzające z mikroekonomii, s. 136, 14,00 zł (skrypt)
(Praca zbiorowa), Testy sprawdzające z makroekonomii, s. 160, 16,00 zł (skrypt)
Wendland Z., Zarys historii filozofii, s. 280, 20,00 zł (podręcznik)
Szujecki A., Do rozstajnych dróg, czyli rozliczenie z dzieciństwem, s. 272, 20,00 zł (wspomnienia)
Laurow Z., Pozyskiwanie drewna, s. 380, 26,00 zł (podręcznik)
Smoliński S., Fotowoltaiczne źródła energii i ich zastosowania, s. 108, 10,00 zł (monografia)
Pachelska H., Ergonomia w przemyśle drzewnym, s. 264, 10,00 zł (skrypt)
Józefaciuk J., Nowacka W., Ćwiczenia z ergonomii i ochrony pracy, wyd. III, s. 80, 8,00 zł (skrypt),
(Praca zbiorowa), Botanika leśna. Materiały pomocnicze do ćwiczeń, część II, s. 112, 9,00 zł (skrypt)
(Praca zbiorowa), Zeszyt do ćwiczeń ze szkółkarstwa leśnego, s. 24, 4,00 zł (skrypt)
Szujecki A., Entomologia leśna, t. I i II, wyd. II, s. 412 + 440, 50,00 zł (podręcznik)
(Praca zbiorowa), Zbiór zadań z matematyki dla studiów zaocznych w akademiach rolniczych, s. 140, 15,00 zł (skrypt)
Brogowski Z., Czerwiński Z., Materiały do ćwiczeń z gleboznawstwa, cz. II, s. 104, 6,00 zł (skrypt)
Stańko S., Prognozowanie w rolnictwie, s. 180, 15,00 zł (monografia)
(Praca zbiorowa), Katalog norm i normatywów, s. 260, 15,00 zł (skrypt)
(Praca zbiorowa), Systematyka i kartografia gleb, wyd. V, s. 152, 12,00 zł (skrypt)
Chochowski A., Maciejuk D., Eksploatacja urządzeń elektrycznych, s. 160, 15,00 zł (skrypt)
Kaleta A., Thermal properties of plant materials, s. 80, 10,00 zł (monografia)
Ciepielowski A., Podstawy gospodarowania wodą, s. 328, 26,00 zł (podręcznik)
Garbulewski K., Geotechnika środowiskowa, z. 1. Skład i geotechniczne właściwości odpadów komunalnych, s. 56, 8,00 zł (skrypt)
Górny M. (red.), Porównanie ekologicznych i konwencjonalnych gospodarstw rolniczych w Polsce, s. 140, 10,00 zł (monografia)
Maciak F., Ochrona i rekultywacja środowiska, s. 436, 23,00 zł (podręcznik)
Piekut K., PawŁat H., Podstawy rolnictwa dla inżynierów kształtowania środowiska, s. 268, 18,00 zł (podręcznik)
(Praca zbiorowa), Podstawy klimatologii stosowanej - działy wybrane, s. 224, 18,00 zł
(Praca zbiorowa), Przyroda i miasto, t. II, s. 208, 16,00 zł (skrypt)
(Praca zbiorowa), Diagnostyka szkodników roślin i ich wrogów naturalnych, t. III, s. 352, 24,00 zł (podręcznik)
(Praca zbiorowa), Opracowywanie zaleceń nawozowych w ogrodnictwie, s. 120, 10,00 zł (skrypt)
Jurczak M., Mleko - produkcja, badanie, przerób, s. 208, 18,00 zł (podręcznik)
Świderski F. (red.), Towaroznawstwo żywności przetworzonej, s. 504, 30,00 zł (podręcznik)
(Praca zbiorowa), Analiza żywności. Zbiór ćwiczeń, s. 116, 10,00 zł (skrypt)
(Praca zbiorowa), Wyposażenie zakładów gastronomicznych z elementami techniki i projektowania, s. 228, 15,00 zł (skrypt)
Giedych R., Szumański M., Krajobraz z paragrafem, z. 2. Charakterystyka umocowanych prawnie źródeł informacji do kształtowania terenów zieleni na poziomie planowania miejscowego, s. 108, 15,00 zł (skrypt)
Giedych R., Szumański M., Krajobraz z paragrafem, z. 3. Wokół pojęcia krajobraz - glosariusz prawny, s. 108, 10,00 zł (skrypt)
(Praca zbiorowa), Rysunek odręczny dla architektów krajobrazu, wyd. II, s. 204, 14,00 zł (skrypt)
(Praca zbiorowa), Laboratorium automatyki, s. 148, 14,00 zł (skrypt)
Kosiński W., Geodezja, wyd. III, s. 368, 26,00 zł (podręcznik)
Wysocki J., Geodezja z fotogrametrią, wyd. V, s. 340, 24,00 zł (podręcznik)
Kobryńczuk F., Kobryń H., Anatomia zwierząt w pytaniach i odpowiedziach, s. 172, 16,00 zł (skrypt)

WYDAWNICTWO GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ

ul. Piastów Śląskich 10
41-408 Mysłowice
tel. (0-32) 225-38-71, 225-38-73
fax (0-32) 225-38-71
http://www.wsew.edu.pl

CZARNECKI Kazimierz M., Podstawy psychologii ogólnej dla nauczycieli, s. 100, format B5, 10 zł, psychologia, skrypt.
CZARNECKI Kazimierz M., Psychologia zawodowego rozwoju człowieka (dzieci, młodzieży, dorosłych), s. 248, format B5, 15 zł, psychologia, monografia.
CZARNECKI Kazimierz M., Składniki i ocena empirycznych prac doktorskich (przewodnik metodologiczny dla doktorantów), s. 40, format B5, 5 zł, metodologia.
JUSZCZYK Stanisław (red.), Twórczy rozwój nauczyciela, s. 166, format B5, 15 zł, pedagogika, monografia.
KOWOLIK Piotr (red.), Szkoła polska u progu nadchodzącego wieku, s. 319, format B5, 30 zł, pedagogika, monografia.
ŁYSEK Jan (red.), Niepowodzenia szkolne, s. 192, format B5, 18 zł, pedagogika, monografia.
WYŻSZA SZKOŁA JĘZYKÓW
OBCYCH I EKONOMII

WYDAWNICTWO "EDUCATOR"

ul. Pułaskiego 4/6
42-200 Częstochowa
tel. (0048) (34) 368 09 21
fax (0048) (34) 324 96 62
e-mail: wsjoe@hermes.wsjoe.czest.pl

DĄMBSKA-PROKOP Urszula, GRZMIL-TYLUTKI Halina, Gramatyka francuska w ćwiczeniach, s. 216, A5, 8 zł;
DROGA w trzecie tysiąclecie, s. 115, A5, 12 zł; teksty o różnorodnej problematyce takich autorów jak kard. Paul Poupard, Michel Campdessus, Roberto Papini.
DRAUS Franciszek, Europejski System Polityczny, s. 93, B5, 14 zł;
JABŁOŃSKI Szczepan Z. OSPPE, Jasna Góra w początkach II Rzeczypospolitej, s. 234, B5, 25 zł; historia
JACKOWSKI Antoni, Jasna Góra - międzynarodowe centrum ruchu pielgrzymkowego, s. 61, A5, 5 zł; oraz ZASADY i program Studium Podyplomowego: Pielgrzymki, turystyka religijna, s. 32, B5, 3.50 zł; skrypty uczelniane.
JabŁoński Zachariasz (red.), JASNA Góra w dwudziestoleciu pontyfikatu Jana Pawła II. s. 435, B5, 30 zł;
KRYŃSKI Andrzej, Edukacja do wolności i miłości w praktyce szkoły, s. 73, B5, 7 zł;
MAŁA Encyklopedia Przekładoznawstwa, s. 361, B5, 30 zł;
S. MICHAELA, karmelitanka bosa, Chcę widzieć Boga, s. 137, A5, 12 zł;
S. MICHAELA, karmelitanka bosa, Samuelu! Samuelu!, s. 120, A5, 8 zł;
NOWAKOWSKI Andrzej, Powszechne dzieje ustroju państw w zarysie. Od państwa antycznego do r. 1991, s. 180, B5, 16 zł; podręcznik dla studentów prawa i administracji.
TAILLE Michel, A History of the English Language for Polish Students (Historia języka angielskiego dla polskich studentów), s. 169, B5, 15 zł; podręcznik akademicki.
PRZEKŁAD literacki a przekład użytkowy. Teoria i praktyka. Materiały III Międzynarodowej Konferencji Traduktologicznej, Częstochowa, 3 czerwca 1998r., s. 115, A5, 13 zł.
ZACHOROWSKA Alfreda, Przesłanki i narzędzia polityki zatrudnienia. Skrypt uczelniany. (Pomocnicze materiały dydaktyczne), s. 53, A5, 6 zł.
ZAJDEL Marek, SICIŃSKI Mariusz, Wychowanie do życia w rodzinie. Program dla gimnazjum dopuszczony do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej nr DKW-4014-291/99, s. 77, B5, 12 zł;
ZESZYT Naukowy 1/99, Wydział Administracyjno-Prawny, s. 120, A5, 21 zł;
ZESZYT Naukowy 1. Wydział Ekonomii i Zarządzania, s. 198, A5, 16 zł; dorobek naukowy pracowników WSJOE.
ZESZYT Naukowy 2/99. Wydział Ekonomii i Zarządzania. Rola polskiego systemu bankowego w integracji europejskiej, s. 213, A5, 20 zł; referaty wygłoszone na konferencji naukowej zorganizowanej przez WSJOE 15 maja 1998 r.
ZESZYT Naukowy Wydziału Filologicznego, nr 1, s. 79, A5, 12 zł; prezentuje dorobek naukowy pracowników WSJOE.

WYDAWNICTWO WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA I MARKETINGU

Warszawa, Al. Jerozolimskie 202
Tel. (0-22) 874-01-16,
fax (0-22) 863-77-00,
e-mail: kanclerz@wszim.edu.pl

CABAK H., SOBIECKI J., Wybrane zagadnienia z logiki. Wykłady z semiotyki logicznej i logiki formalnej, s. 212, format B5, 18 zł, podręcznik.
GLIŃSKI B., Rządzenie i zarządzanie w Japonii, s. 85, format B5, 20 zł, monografia.
JUSUPOWA J., Kommierczeskaja koriespondiencija, s. 44, format B5, 14 zł, skrypt.
JUSUPOWA J., Russkij jazyk dla diełowych ludiej, s. 122, format B5, 8 zł, skrypt.
Konkurencja zagraniczna i ochrona rynku krajowego, (praca zbiorowa), format B5, s. 169, 15 zł.
LISIECKI M., Metody i techniki organizatorskie i kierownicze, s. 182, format B5, 18 zł, podręcznik.
MUSZYŃSKI J., Encyklopedia prawa (wyd. II zaktual.), s. 258, format B5, 20 zł, podręcznik.
MUSZYŃSKI J., Marketing polityczny, s. 320, format B5, 28 zł, monografia.
MUSZYŃSKI J., Transformacja ustroju politycznego Polski w latach 1989-98, format B5, s. 395, 35 zł.
SZCZEPAŃSKI J., SZYSZKO L., Podstawy finansów przedsiębiorstwa (wyd. II zm.), s. 90, format B5, 10 zł, skrypt.
WIECZOREK P., Członkostwo Polski w NATO. Aspekty ekonomiczno-finansowe, s. 96, format B5, 11 zł, monografia.
WOJCIECHOWSKI W., DOKTÓR G., Jak pisać prace dyplomowe - licencjackie i magisterskie, s. 36, format B5, 6 zł, skrypt.
WOJCIECHOWSKI T., Marketing dóbr produkcyjnych, format B5, s. 311, 30 zł.
Wybrane kierunki dostosowywania Polski do członkostwa w Unii Europejskiej, (praca zbiorowa), s. 288, format B5, 20 zł.

WYDAWNICTWO WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI  I ZARZĄDZANIA W PRZEMYŚLU

ul. Żołnierzy I Armii WP 2
37-700 Przemyśl
tel/fax. (016) 678 97 57, 678 48 54

OLSZEWSKI J.: Prawo konkurencji, str. 202, format A5, zł 44, 40
KOSIBA M., KUREK M., ŁUKASIEWICZ J., URA E., ZAGULAK K.: Menedżeryzm, str. 90, format A5, zł 18,00
GARDJAN-KAWA L.: Prawo ochrony środowiska, str. 102, format A5, zł 18,00
KITOWSKI J.: Rachunkowość i finanse, str. 135, format A5, zł 14, 40
PIENIĄŻEK A.: Demokratyczne państwo prawa, str. 160, format A5, zł 24,00
HOLZER M., ECKHARDT K.: Wstęp do prawoznawstwa, str. 172, format A5, zł 14, 40
ĆWIK W., MRÓZ W., WITKOWSKI A.: Administracja w systemie ustrojowym Polski do 1939 r., str. 292, format A5, zł 24,00
HOLZER M., ŁUKASIEWICZ J.: Podstawowe zagadnienia tworzenia i stosowania prawa, str. 137, format A5, zł 14, 40
ŁUKASIEWICZ J.: Nauka administracji, str. 137, format A5, zł 14, 40
OLSZEWSKI J.: Prawo Unii Europejskiej, str. 267, format A5, zł 26, 40
ŻUKOWSKI L., SAWUŁA R.: Postępowanie administracyjne, egzekucyjne oraz postępowanie przed NSA, str. 351, format A5, zł 23, 40
KISIELEWICZ A.: Prawo pracy w zarysie, str. 190, format A5, zł 18,00
TOWARZYSTWO
NAUKOWE
KATOLICKIEGO
UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO
ul. Gliniana 21, 20-616 Lublin
tel. (081) 524-51-71
tel./fax (081) 524-31-77
e-mail: tnkul@kul.lublin.pl http://www.kul.lublin.pl/tn/
Styk Maria Barbara, wybór, wstęp i opracowanie, Belgia w relacjach Polaków. Antologia (XVI-XX w.), s. 322, format B5, cena 13 zł
Dybciak Krzysztof, Kudelski Zdzisław, (red.), Leksykon kultury polskiej poza krajem od roku 1939, tom 1, s. 608, format B5, twarda oprawa, cena 35 zł
MAKARSKI Władysław, Nazwy miejscowości dawnej ziemi przemyskiej, s. 429 + mapa, format B5, cena 18 zł
SEDULIUS CAELIUS, Opera omnia. Dzieła wszystkie. Tekst łacińsko-polski. Przełożył, wstępem i komentarzem opatrzył Ks. Henryk Wójtowicz, s. 450, format B5, cena 12 zł, filologia klasyczna
KRÓLIKOWSKI Bohdan, Ułańskie lato. Od Krechowiec do Komarowa, 1999, s. 352, format B5, cena 17 zł, historia
PUSZKA Alicja, Nauczyciele historii i geografii państwowych szkół średnich w Galicji w okresie autonomii (1868 - 1914), s. 392, format B5, cena 14 zł, historia.
WALTER-JANKE Zygmunt, Artyleria Koronna w obronie niepodległości Polski 1792-1794, przygotował do druku Jan Ziółek, s. 308, format B5, cena 14 zł, historia
Krukowski Józef, Theisen Otto (red.) Kultura i prawo. Materiały I Międzynarodowej Konferencji nt. "Podstawy jedności europejskiej"., Lublin, 23-25 września 1998, s. 332, format B5, cena 15 zł, prawo
SITARZ Mirosław, Kolegium konsultorów w Kodeksie Prawa Kanonicznego 1983 i partykularnym prawie polskim, s. 220, format A5, cena 11 zł, prawo
Fundowicz Sławomir (red.) Współczesne problemy prawa publicznego, s. 150, format B5, cena 10 zł
KŁOS Jan, John Henry Newman i filozofia. Rozum - przyświadczenie - wiara, s. 242, format B5, cena 12 zł, filozofia
PIECHOWIAK Marek, Filozofia praw człowieka. Prawa człowieka w świetle ich międzynarodowej ochrony, s. 412, format B5, cena 18 zł, filozofia
ZIEMIŃSKI Ireneusz, Zagadnienie śmierci w filozofii analitycznej, s. 519, format B5, cena 12 zł, filozofia
BLOCK Bogusław Leszek, Osobowościowe uwarunkowania nasilenia problemów psychospołecznych u osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego, s. 216, format B5, cena 12 zł, psychologia
GAŁKOWSKA Agnieszka, Percepcja powodzenia małżeństwa rodziców a społeczny obraz siebie ich dorosłych dzieci, s. 224, format B5, cena 12 zł, psychologia
OLEŚ Piotr K., Psychologia przełomu połowy życia, 1999, s. 302, format B5, cena 12 zł, psychologia
Psychologiczne aspekty odbioru telewizji, pod redakcją Piotra Francuza, 1999, s. 260, format B5, cena 12 zł, psychologia
HaŁas Elżbieta (red.), Teoria socjologiczna Floriana Znanieckiego a wyzwania XXI wieku, s. 424, format A5, cena 12 zł, socjologia
PERSZON Jan, Na brzegu życia i śmierci. Zwyczaje, obrzędy oraz wierzenia pogrzebowe i zaduszkowe na Kaszubach, s. 622, format B5, cena 20 zł, teologia
ROGOWSKI Cyprian, Hermeneutyczno - dydaktyczny wymiar symbolu i implikacje pedagogicznoreligijne. Studium pedagogicznoreligijne w wymiarze interdyscyplinarnym, s. 380, format A5, cena 14, teologia
ŚCIBOR Józef, Geneza struktur modalnych chorału gregoriańskiego w świetle traktatów enchiriadis, s. 194, format B5, cena 10 zł, muzykologia
ŚWIDERKÓWNA Anna, Biblia a nauka, s. 47, format A5, cena 7 zł
 

Uwagi

Powrót do strony głównej